Ετοιμάζονται τα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας και βιοκλιματικού σχεδιασμού

Ετοιμάζονται τα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας και βιοκλιματικού σχεδιασμού
Δευτέρα, 24/04/2023 - 06:37

Υπενθυμίζεται ότι ο οικολογικός σχεδιασμός των πόλεων βρίσκει πεδίο εφαρμογής κύρια σε δύο επίπεδα: στα κτίρια (νέα και υφιστάμενα) και στους ελεύθερους χώρους (δημόσιους και μη).

Η εταιρεία Green Ergon αναλαμβάνει το έργο της σύνταξης των προτύπων και των προδιαγραφών που θα ακολουθήσει στο μέλλον ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των πόλεων σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου για το Χρηματοδοτικού Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2023 και δεν θα υπερβεί το ποσό των 30.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Σκοπός του έργου είναι η σύνταξη προτύπων και προδιαγραφών για το σύγχρονο αστικό βιοκλιματικό σχεδιασμό των πόλεων και τον αστικό εξοπλισμό του δημοσίου ελευθέρου χώρου, λαμβάνοντας υπόψη και αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο οικολογικός σχεδιασμός των πόλεων βρίσκει πεδίο εφαρμογής κύρια σε δύο επίπεδα: στα κτίρια (νέα και υφιστάμενα) και στους ελεύθερους χώρους (δημόσιους και μη) με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των αντίστοιχων ρύπων που εκλύονται, με την εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας και βιοκλιματικού σχεδιασμού με παράλληλο στόχο την διείσδυση των ΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση οι αρχές που ακολουθούνται για έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό/βιοκλιματικό σχεδιασμό, περιλαμβάνουν (α) βελτιστοποιημένη ενεργειακά αρχιτεκτονική (μέθοδοι κατασκευής, δομικά υλικά, προσανατολισμός, θέση κλπ) και (β) ένταξη συστημάτων ΑΠΕ και ΕΞΕ (ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, συστήματα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας κλπ). Παράλληλα, με τον οικολογικό – βιοκλιματικό σχεδιασμό των ελεύθερων χώρων διασφαλίζεται σημαντική βελτίωση στο αστικό μικροκλίμα, στις συνθήκες θερμικής άνεσης σε αυτούς και στα γειτονικά κτήρια.

Ειδικότερα, οι παράμετροι οι οποίες μελετώνται κατά τον ενεργειακό/βιοκλιματικό σχεδιασμό των υπαίθριων/ελεύθερων χώρων των πόλεων, είναι η ορθή χωροθέτηση των βασικών δραστηριοτήτων με βάση το μικροκλίμα και τις συνθήκες ηλιασμού και αερισμού της περιοχής (ανάλογα τις απαιτήσεις των χρηστών σε κάθε λειτουργική ενότητα), οι κατάλληλες μέθοδοι σκιασμού και ηλιοπροστασίας στον αστικό χώρο, οι κατάλληλες διατάξεις ανακατεύθυνσης ανέμου και ανεμοπροστασίας και η ορθή επιλογή υλικών επίστρωσης εδάφους και άλλων δομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένου του αστικού εξοπλισμού).

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θα είναι έως δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και στο χρονικό αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την οριστική παραλαβή των παραδοτέων.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από την εταιρεία, ορίζεται η Τετάρτη 26 Απριλίου 2023.