ΡΑΕ: «Πράσινο φως» για εναλλακτικό μηχανισμό λειτουργίας TAP και IGB

ΡΑΕ: «Πράσινο φως» για εναλλακτικό μηχανισμό λειτουργίας TAP και IGB
Τετάρτη, 26/04/2023 - 06:22

Με στόχο τη διευκόλυνση της μεταφοράς φυσικού αερίου στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η ΡΑΕ έδωσε το πράσινο φως για προσωρινή παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας των αγωγών ΤΑΡ και IGB.

Ειδικότερα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με τη σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων Αρχών της Βουλγαρίας, της Ιταλίας και της Αλβανίας προχώρησε στην τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του αγωγού TAP (Trans Adriatic Pipeline) και στην έγκριση αιτήματος του αγωγού IGB, για την εφαρμογή και από τους δυο αγωγούς, εναλλακτικού μηχανισμού διαχείρισης της συμφόρησης.

Ο νέος μηχανισμός που εγκρίθηκε να εφαρμοστεί τόσο από τον TAP όσο και από τον IGB ονομάζεται μηχανισμός «χρήσης-ή-απώλειας».

Οι σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ και των συνεργαζόμενων ρυθμιστικών αρχών των γειτονικών χωρών ελήφθησαν με βάση τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό που τέθηκε σε ισχύ το 2022 λόγω των έκτακτων γεωπολιτικών συνθηκών και της ενεργειακής κρίσης, με στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών, μέσω καλύτερου συντονισμού των αγορών αερίου. Η διάρκεια εφαρμογής αυτών των έκτακτων μέτρων έχει οριστεί έως το τέλος του 2023. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι με βάση τον ευρωπαϊκό Κανονισμό οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς καλούνται να εφαρμόσουν μια βραχυπρόθεσμη διαδικασία διαχείρισης δυναμικότητας, διαφορετική από τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΡΑΕ για τον IGB εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας διαχείρισης του αγωγού ICGB AD για τη χορήγηση παρέκκλισης από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 14 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2022/2756 και η εφαρμογή εναλλακτικού μηχανισμού διαχείρισης της συμβατικής συμφόρησης, δηλαδή μηχανισμού «χρήσης-ή-απώλειας» αμετάβλητης δυναμικότητας για την επόμενη ημέρα στον αγωγό IGB, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σημείου α της παραγράφου 7 του άρθρου 14 αυτού, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Επίσης σε ότι αφορά τον αγωγό TAP εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του αγωγού Trans Adriatic Pipeline σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Αλβανίας, και δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικού μηχανισμού διαχείρισης της συμφόρησης (μηχανισμός«χρήση-ή-απώλεια» αμετάβλητης δυναμικότητας για την επόμενη ημέρα.

Σημειώνεται ότι στον μεν TAPτροποποιήθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης ενώ στον IGB έγινε απλώς δεκτό το αίτημα του καθώς πρόκειται για αγωγό που έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση περί ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και περί πρόσβασης τρίτων, μόνο για το τμήμα του αγωγού για τοοποίο έχει δεσμευτεί μεταφορική ικανότητα μέσω του διενεργηθέντος Market Test, καθώς και από τις προβλέψεις περί ρυθμιζόμενων τιμολογίων για τοσύνολο της δυναμικότητας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο νέος προσωρινός Κανονισμός της ΕΕ δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται. Συγκεκριμένα προβλέπει ότι ανεξάρτητα από το εάν τα εν λόγω σημεία διασύνδεσης υπόκεινται σε συμφόρηση ή όχι, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν να εισαγάγουν έναν από τους ακόλουθους μηχανισμούς σε όλα τα σημεία διασύνδεσης:

α) μηχανισμό «χρήση-ή-απώλεια» αμετάβλητης δυναμικότητας για την επόμενη ημέρα,

β) σύστημα υπερδέσμευσης και επαναγοράς, τουλάχιστον 5 % πρόσθετης δυναμικότητας σε σχέση με την τεχνική δυναμικότητα στο σχετικό σημείο διασύνδεσης·

γ) προσφορά, τουλάχιστον σε αρχικό επίπεδο, μη καθορισμένης δυναμικότητας σε ενδοημερήσια βάση και βάση επόμενης ημέρας, η οποία θα κατανεμηθεί ως διακοπτόμενη δυναμικότητα.

Και οι δυο αγωγοί ζήτησαν την εφαρμογή του πρώτου σημείου δηλαδή του μηχανισμού «χρήση-ή-απώλεια» αμετάβλητης δυναμικότητας για την επόμενη ημέρα.