Επιτροπή Ανταγωνισμού: Επανεξέταση των δεσμεύσεων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μετά την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Επανεξέταση των δεσμεύσεων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μετά την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.
Δευτέρα, 23/01/2023 - 07:11

Την τυχόν επέκταση ή την διακοπή των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» μετά την εξαγοράς της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. θα αποφασίσει την προσεχή Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η ολομέλεια θα συνεδριάσει «δυνάμει της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου να αποφασιστεί η τυχόν επέκταση ή διακοπή των εν λόγω δεσμεύσεων».

Υπενθυμίζεται ότι η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ολοκλήρωσε της εξαγοράς του 97,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. A.E. με έναρξη ισχύος στις 30 Μαΐου 2019. Όπως αναφέρεται στην αρχική ανακοίνωση, η ΕΠΑΛΜΕ δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων τους.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για δίκαιες ανταγωνιστικές πρακτικές, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) να μην εξαρτάται η παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου στους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ από τον όρο της προμήθειας των εν λόγω πελατών με πρωτόχυτο αλουμίνιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (πρώην ΑτΕ),

(β) να μην εξαρτάται η προμήθεια πρωτόχυτου αλουμινίου παραγωγής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τον όρο παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου από την ΕΠΑΛΜΕ,

(γ) να διατηρήσουν την παροχή των υπηρεσιών αναχύτευσης στους υφιστάμενους και φερέγγυους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ, εφόσον τηρούνται οι μεταξύ τους συμφωνίες, και

(δ) να μην δεσμεύουν τους πελάτες τους με οποιονδήποτε όρο αποκλειστικότητας αναφορικά με προμήθεια δευτερόχυτου αλουμινίου και παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης, σε γραπτές ή προφορικές συμφωνίες που συνάπτουν.

Η διάρκεια των ανωτέρω δεσμεύσεων ορίστηκε σε τρία χρόνια από την έκδοση της σχετικής υπΆαριθμ. 682/03.04.2019 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σε περίπτωση αλλαγής των ανταγωνιστικών συνθηκών στις σχετικές αγορές η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δύναται να αιτηθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την επανεξέταση των δεσμεύσεων πριν τη λήξη της τριετίας.

Αναλυτικά η απόφαση για την οποία θα γίνει επανεξέταση

Απόφαση επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, βάσει της οποίας η εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ»

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και ΕΑ) στις 3 Απριλίου 2019, κατόπιν υποβληθείσας εισήγησης, εξέτασε τη συμβατότητα της από 20.11.2018 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις οριζόντιες και κάθετες αγορές που η εν λόγω συγκέντρωση αφορά. Η υπό κρίση συγκέντρωση αφορούσε στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ επί της εταιρίας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Με την υπ’ αρ. 682/2019 ομόφωνη απόφασή της, η ΕΑ ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 και παρ. 8 του ν. 3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορούσε ειδικότερα στην απόκτηση του 97,8723% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ από την εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», υπό τους όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν.3959/11, όπως ισχύει, στη βάση των δεσμεύσεων, τις οποίες ανέλαβε η εξαγοράζουσα με έγγραφό της έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, αναλήφθησαν οι κάτωθι δεσμεύσεις:

(α) να μην εξαρτάται η παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου στους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ από τον όρο της προμήθειας των εν λόγω πελατών με πρωτόχυτο αλουμίνιο παραγωγής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (πρώην ΑτΕ),

(β) να μην εξαρτάται η προμήθεια πρωτόχυτου αλουμινίου παραγωγής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τον όρο παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου από την ΕΠΑΛΜΕ,

(γ) να διατηρήσουν την παροχή των υπηρεσιών αναχύτευσης στους υφιστάμενους και φερέγγυους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ, εφόσον τηρούνται οι μεταξύ τους συμφωνίες,

(δ) να μην δεσμεύουν τους πελάτες τους με οποιονδήποτε όρο αποκλειστικότητας αναφορικά με προμήθεια δευτερόχυτου αλουμινίου και παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης, σε γραπτές ή προφορικές συμφωνίες που συνάπτουν,

(ε) να δημοσιεύσουν στην ηλεκτρονική τους ιστοσελίδα δελτίο τύπου καθώς και να αποστείλουν ενημερωτικές επιστολές σε όλους τους διελαστές, οι οποίοι είναι πελάτες τους, γνωστοποιώντας τις ανωτέρω δεσμεύσεις.

Η διάρκεια των ανωτέρω δεσμεύσεων ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την έκδοση του διατακτικού της σχετικής απόφασης της ΕΑ. Μετά το πέρας της αναφερόμενης τριετίας, η Επιτροπή δύναται να επανεξετάσει τις εν λόγω δεσμεύσεις και να αποφασίσει για την τυχόν επέκταση ή διακοπή τους. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής των ανταγωνιστικών συνθηκών στις υπό εξέταση αγορές, η γνωστοποιούσα εταιρεία δύναται να αιτηθεί στην ΕΑ την επανεξέταση των σχετικών δεσμεύσεων πριν τη λήξη της αρχικά οριζόμενης τριετίας.

Οι ανωτέρω δεσμεύσεις συμπεριφορικού χαρακτήρα, κατά την ομόφωνη κρίση της ΕΑ, κρίθηκαν ότι αποτελούν επαρκή, αναλογικά και κατάλληλα μέτρα προκειμένου να επιλύσουν τα ενδεχόμενα προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίστηκαν στις επί μέρους αγορές (προμήθειας πρωτόχυτου/δευτερόχυτου αλουμινίου και παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης) κατά την αξιολόγηση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης και να καταστήσουν τελικά την εν λόγω συγκέντρωση συμβατή με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, και επομένως να αποτρέψουν την παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού.