Κομισιόν: Μέτρα για αύξηση της ανακύκλωσης σε 18 κράτη μέλη

Κομισιόν: Μέτρα για αύξηση της ανακύκλωσης σε 18 κράτη μέλη
Unsplash
Πέμπτη, 08/06/2023 - 17:27

Σε έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα, η Επιτροπή ταυτοποιεί τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους του 2025 όσον αφορά την επανάχρηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και όλων των απορριμμάτων συσκευασίας, καθώς και τον στόχο υγειονομικής ταφής για το 2035.

Εννέα κράτη μέλη βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων για το 2025 (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες και Σλοβενία).

Ωστόσο, 18 κράτη μέλη κινδυνεύουν να μην επιτύχουν έναν ή και τους δύο στόχους για το 2025. Η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία ενδέχεται να μην επιτύχουν τον στόχο για τα αστικά απόβλητα.

Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους του 2025 για τα αστικά απόβλητα και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας.

Ορισμένες χώρες συνεχίζουν την υγειονομική ταφή των περισσότερων αστικών αποβλήτων και είναι πιθανό να μην επιτύχουν τον στόχο του 2035 για την υγειονομική ταφή. Η Επιτροπή απευθύνει συστάσεις στα εν λόγω κράτη μέλη, βάσει της συνεχούς οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων.