ΔΕΣΦΑ: Πώς θα προσδιοριστούν τα τέλη χρήσης δικτύου την περίοδο 2024-2027 

ΔΕΣΦΑ: Πώς θα προσδιοριστούν τα τέλη χρήσης δικτύου την περίοδο 2024-2027 
Τρίτη, 21/03/2023 - 05:26

Με νέα μεθοδολογία υπολόγισε φέτος ο ΔΕΣΦΑ το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) με βάση το οποίο θα προσδιοριστούν τα τέλη χρήσης δικτύου για την περίοδο 2024-2027.

Ο Διαχειριστής στην εισήγησή του που δόθηκε χθες από τη ΡΑΕ για δημόσια διαβούλευση προτείνει το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) να ανέλθει σε 9,14%.

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ το επιτρεπόμενο έσοδο του Διαχειριστή για το σύνολο των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων του ανέρχεται το 2024 σε 201.428.647 ευρώ, το 2025 σε 218.957.319 ευρώ, το 2026 σε 233.580.981 ευρώ και το 2027 σε 247.985.12 ευρώ.

Επίσης ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση υπολογίζεται για το 2024 σε 1.096.796.758 ευρώ, το 2025 σε 1.221.300.186 ευρώ, το 2026 σε 1.321.026.661 ευρώ και το 2027 φθάνει στα 1.435.393.086 ευρώ.

Οι επιμέρους παράμετροι προσδιορισμού του WACC σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ είναι οι εξής:

• Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο (Risk-freeRate) 2,36%. Όπως επισημαίνει ο ΔΕΣΦΑ υπό το πρίσμα της σημαντικής αύξησης των επιτοκίων της αγοράς, προτείνει την εφαρμογή μέσης απόδοσης 1 έτους κρατικών ομολόγων 10 ετών,προσαρμοσμένο ώστε να αντικατοπτρίζει τα υψηλότερα αναμενόμενα επίπεδα που παρατηρούνται στην αγορά για την περίοδο '24-'27.

Σημειώνει δε ότι το επιτόκιο δανεισμού της ΕΚΤ είναι ήδη πάνω από το 3% και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

• Ασφάλιστρο κινδύνου της Χώρας (CountryRisk Premium) 1,50%Σημειώνει ότι πρόκειται για πρότασησυνεπή με τους πρόσφατα εγκεκριμένους συντελεστές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ & ΑΔΜΗΕ).

• Φορολογικός συντελεστής (CorporateTaxRate) 22,00%

• Ασφάλιστρο κινδύνου της Αγοράς (Market Risk Premium) 5,50%

• Συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης (GearingRatio) 45,00%με βάση τη μέση προβλεπόμενη μόχλευση '24 - '27, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει σταδιακά το 45% σε αυτήν την περίοδο.

• Συντελεστής συστηματικού κινδύνου βήτα (Betafactor) 1,10

• Κόστος δανειακών κεφαλαίων (Cost of Debt) 4,80%

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΔΕΣΦΑ το προτεινόμενο επίπεδο WACC είναι εύλογο και πλήρως αιτιολογημένο, με βάση:

• Την χρηματοοικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και τα αυξανόμενα επιτόκια, που αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της Ρυθμιστικής Περιόδου, σε συνδυασμό με τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες για τη στήριξη του επενδυτικού σχεδίου του ΔΕΣΦΑ

• Την ανάγκη για ανάλογες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων δεδομένου του σημαντικού επενδυτικού σχεδίου του ΔΕΣΦΑ τα επόμενα χρόνια

• Την αυξημένη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τις επενδύσεις σε φυσικό αέριο σε σύγκριση με την ηλεκτρική ενέργεια, ενώ αναγνωρίζεται ο βασικός ρόλος που θα διαδραματίσει το φυσικό αέριο ως το «καύσιμο μετάβασης» στη μελλοντική ενεργειακή αγορά και η ανάγκη του Διαχειριστή φυσικού αερίου να προβλέψει τον σταδιακό μετασχηματισμό του για να μπορεί να μεταφέρει υδρογόνο.

Στην εισήγηση του ΔΕΣΦΑ γίνεται επίσης αναλυτική παρουσίαση των έργων της περιόδου 2024-2027 τα οποία έχουν προϋπολογισμό 728.010.027 ευρώ. Το κεφάλαιο κίνησης για την περίοδο 2024-2027 εκτιμάται σε 72.473.650 ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο και το Μεσοσταθμικό Κόστος κεφαλαίου (WeightedAverageCost of Capital) σε ονομαστικές τιμές προ φόρων ισούται με 9,14%.