Αντιδράσεις από βιομηχανίες τροφίμων για τη σειρά διακοπής φυσικού αερίου

Αντιδράσεις από βιομηχανίες τροφίμων για τη σειρά διακοπής φυσικού αερίου
Σάββατο, 17/12/2022 - 07:31

Αντιδράσεις σε μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων αλλά και άλλες που εντάσσονται στη λίστα με τις «σημαντικές βιομηχανίες» έχει προκαλέσει η κατάταξη για τη σειρά διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου στην περίπτωση κρίσης εφοδιασμού.

Βιομηχανίες όπως η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ, η Wonderplant ΑΕ, Θερμοκήπια Δράμας ΑΕ μαλλά και η εταιρεία λιπασμάτων ΕΛΛΑΓΡΟΓΡΙΠ ΑΕΒΕ ή η εταιρεία συσκευασίας Α. Χατζόπουλος ΑΕ επισημαίνουν τις επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία και σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας.

Οι επισημάνσεις κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης από την ΡΑΕ σχετικά με τα κριτήρια για τη σειρά διακοπής μεταξύ των καταναλωτών του καταλόγου «σημαντικών βιομηχανιών» σε κατάσταση συναγερμού 3 του ΕΣΦΑ.

Σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού και ειδικότερα εφόσον κηρυχθεί κατάσταση Συναγερμού 3, εάν συνεχίζει να υπάρχει έλλειμμα τροφοδοσίας μετά τη διακοπή των Διακόψιμων Καταναλωτών, των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο τότε αρχίζει σταδιακά η αποκοπή των προαναφερόμενων βιομηχανιών αναλόγως της σειράς τους στον κατάλογο. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η τροφοδοσία των προστατευόμενων καταναλωτών.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ οι βιομηχανίες που έχουν αιτηθεί να χαρακτηριστούν ως «σημαντικές» κατατάσσονται σε 8 κατηγορίες με βάση μια σειρά από κριτήρια. Σε περίπτωση κόκκινου συναγερμού θα διακοπεί η τροφοδοσία τους αναλόγως της έκτασης του προβλήματος και της θέσης τους στην σχετική κατάταξη.

Οι ενστάσεις των βιομηχανιών που συμμετείχαν στη διαβούλευση (14 στον αριθμό) εστιάζονται στη σειρά κατάταξης ζητώντας να μετακινηθούν σε υψηλότερη κλάση και επισημαίνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο καταστροφής της παραγωγής.

Ειδικότερα:

Η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ κάνει λόγο για μη τήρηση των ίσων όρων ανταγωνισμού. Όπως αναφέρει «κάθε εταιρεία κατατάσσεται σε μία και μόνο κλάση κρισιμότητας, και συγκεκριμένα στην υψηλότερη κλάση του πίνακα για την οποία πληροί τις προϋποθέσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου μία εταιρεία πληροί ταυτόχρονα και τις προϋποθέσεις της κλάσης 3» Όπως αναφέρει η ΚΡΙ ΚΡΙ “θεωρούμε ότι ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης της ασφάλειας δικαίου και των ίσων όρων ανταγωνισμού για τις εταιρείες στην ενιαία αγορά. Άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να εξαλειφθεί η παραπάνω εξαίρεση και οι εταιρείες να κατατάσσονται μόνο σε μία κατηγορία, σύμφωνα με τα κριτήρια της δράσης Δ8 του σχεδίου προληπτικής δράσης. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι σαν να τιμωρούμε τις εταιρείες που είχαν: Α) προνοήσει και είχαν λάβει προληπτικά μέτρα εγκαίρως, και πριν την κρίση ενέργειας, για την ομαλή συνέχιση των λειτουργιών τους. Β) συμμορφωθεί με την απαίτηση του προληπτικού σχεδίου όπου ζητούσε «προτεινόμενο σχέδιο διακοπής τροφοδοσίας, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις διαδικασίες για την συντονισμένη διακοπή (μερική ή ολική) τροφοδοσίας φυσικού αερίου για την ασφάλεια της Μονάδας του και του προσωπικού της», και δήλωσαν στην αίτηση τους ότι δύνανται να προχωρήσουν σε μειωμένη χρήση φυσικού αερίου, εφόσον όμως υπάρχει αντικειμενική αδυναμία. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού”.

Η Wonderplant ΑΕ με υδροπονική παραγωγή και η Θερμοκήπια Δράμας ΑΕ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την καταστροφή παραγωγής και αιτούνται την κατηγοριοποίηση της εγκατάστασής τους στην κατηγορία 6.1 επισημαίνοντας ότι: παράγουν αγροτικά προϊόντα βασικής διατροφής, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία (φυτεμένος και ήδη παραγωγικός καλλιεργητικός χώρος) τη στιγμή που η διάταξη ΣΗΘΥΑ που το εξυπηρετεί θερμικά και ως προς την τροφοδοσία σε CO2 δεν διαθέτει τεχνική δυνατότητα υποκατάστασης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί ως καύσιμο, οπότε και με τυχόν διακοπή του τροφοδοσίας επαπειλείται απώλεια φυτικού κεφαλαίου (καταστροφή παραγωγής).

Η εταιρεία λιπασμάτων ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ τονίζει ότι κρίνεται επιβεβλημένο να προβλεφθεί υψηλότατη κλάση κρισιμότητας (επιπέδου κατηγορίας 8) ειδικά για τη λιπασματοβιομηχανία που χρησιμοποιεί το Φυσικό Αέριο ως πρώτη ύλη στην παραγωγική της διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η ΕΕ στα κείμενα αναφοράς της για την ενεργειακή κρίση και τη μείωση της κατανάλωσης Φυσικού Αερίου αναφέρει ξεκάθαρα την «προστασία» της λιπασματοβιομηχανίας έναντι των μέτρων για τη μείωση της παροχής Φυσικού Αερίου» προσθέτει.

Η εταιρεία συσκευασιών Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ασκεί κριτική σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των προϊόντων σε κλάσεις κρισιμότητας. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για την προστασία, την αποθήκευση, την μεταφορά και τη διανομή των κρίσιμων αγαθών, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκλήρωση της διακίνησής τους. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρωτοβουλία της “Save Gas for a Safe Winter”, θεωρεί την τροφοδοτική αλυσίδα Γεωργικών-Τροφίμων ως κοινωνικά κρίσιμη (societally -critical) ενώ παράλληλα, οι μεγαλύτερες διακλαδικές επιτροπές (Copa-Cogeca, Primary Food Processors, Food and Drink Europe) αναγνωρίζουν την συσκευασία ως αναπόσπαστο μέρος (integral part) της αλυσίδας» τονίζει σημειώνοντας ότι τυχόν προσκόμματα στην παραγωγή συσκευασιών και πιθανή απουσία υλικών συσκευασίας δεν θα επέτρεπε την ασφαλή και αποτελεσματική παραγωγή ή/και την διακίνησή σειράς βασικών προϊόντων. «Θεωρούμε ότι τα υλικά συσκευασίας θα πρέπει να ακολουθούν την κλάση κρισιμότητας των προϊόντων που συσκευάζονται σε αυτά» καταλήγει η εταιρεία.