Λ. Μπακούρας: Eνεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα υποδομών το «αντίδοτο» στην ενεργειακή κρίση

Λ. Μπακούρας: Eνεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα υποδομών το «αντίδοτο» στην ενεργειακή κρίση
Πέμπτη, 01/12/2022 - 11:15

Στην κρίσιμη σημασία ανάπτυξης υποδομών που θα παράγουν προστιθέμενη αξία στο παρόν αλλά και στο μέλλον επικεντρώθηκε κατά την ομιλία του οΓενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούραςστην ημερίδα της voria.gr με θέμα «Ενεργειακή κρίση & Βόρεια Ελλάδα: Προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές».Κεντρικοί ομιλητές της διοργάνωσης ήταν, μεταξύ άλλων, οΥπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Σκρέκαςκαι η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων, κα Αλεξάνδρα Σδούκου.

Κατά την ομιλία του οΓενικός Διευθυντήςαναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ενέργειας ήδη από το προηγούμενο έτος, οι οποίες καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων και την υλοποίηση δράσεων για τηθωράκιση του ενεργειακού συστήματοςαλλά και τηνανάπτυξη των υποδομώνστη χώρα.

Ανάπτυξη Βιώσιμων Υποδομών – Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας

Μέσα σε αυτό το σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον, ηΕΔΑ ΘΕΣΣέχει λάβει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσει την επιχειρησιακή της συνέχεια και κατορθώνει διαχρονικά να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Κύριο μέλημα αποτελεί η συνέχιση της ανάπτυξης των υποδομών σε όλο το εύρος των περιοχών της Αδείας, προκειμένου να διευκολυνθεί μελλοντικά η έγχυση των ανανεώσιμων αερίων στα δίκτυα διανομής.

Σε αυτό το πλαίσιο ηΕΔΑ ΘΕΣΣολοκληρώνει επιτυχώς την υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης για το 2022 με απόλυτη συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα τροφοδότησης νέων περιοχών και συμπεριλαμβάνει βιώσιμες επενδύσεις και την ψηφιοποίηση των υποδομών στον σχεδιασμό της για την επόμενη 5ετία.

Παρά την τρέχουσα συγκυρία, η προστιθέμενη αξία που αποδεσμεύει η Εταιρεία από τη δραστηριότητά της στις περιοχές Αδείας, αναγνωρίζεται από το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών και ιδιαίτερα των καταναλωτών, καθώς διατηρούναναλλοίωτη την εμπιστοσύνητους στον Διαχειριστή. Γεγονός που καταδεικνύεται από τους15.000 νέους καταναλωτέςπου πέρασαν στη χρήση φυσικού αερίου κατά το2022στιςπεριοχές Αδείαςτης ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Στήριξη Καταναλωτών

Οκ. Μπακούραςσχολίασε ότι παρ’ ότι οι τιμές του φυσικού αερίου βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, διαφαίνεται ότι έχουν αρχίσει πλέον να υποχωρούν. Όπως εκτιμάται,θα παραμείνουν πιο ανταγωνιστικές(ιδιαίτερα για την οικιακή χρήση) σε σύγκριση με τις άλλες μορφές ενέργειας, χάρη στα μέτρα που έλαβε η Πολιτεία για τη στήριξη των καταναλωτών, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο εμπορικός και βιομηχανικός κλάδος έχουν υποστεί μέχρι σήμερα σοβαρές συνέπειες, οι οποίες κλονίζουν την ανταγωνιστικότητά τους. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργηθεί έναςμηχανισμός στήριξηςπροκειμένου να διατηρηθεί η βιωσιμότητα τους κατά την περίοδο της τεταμένης κρίσης.

Ψηφιοποίηση και ανανεώσιμα αέρια

Συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους, ηΕΔΑ ΘΕΣΣσυνεχίζει τις επενδύσεις σε βιώσιμα δίκτυα, τα οποία θα υποδεχτούν και θα διανέμουν σταδιακά αυξανόμενες ποσότητες ανανεώσιμων αερίων (όπως το βιομεθάνιο και το πράσινο υδρογόνο). Υποδομές, οι οποίες θα συμβάλλουν στηνεπίτευξη των στόχων για την ενέργεια και το κλίμαπου έχουν τεθεί για το2030και το2050σεεθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως τόνισε οΓενικός Διευθυντής, «η Κομισιόν έχει αναγνωρίσει το ρόλο των υφιστάμενων υποδομών αερίου (στην αναθεώρηση του Νομοθετικού πακέτου GasDecarbonizationPackage που πλέον περιλαμβάνει και την αγορά των ανανεώσιμων αερίων) με την προϋπόθεση ότι αυτές οι υποδομές θα στηρίζουν ένα ευέλικτο, «έξυπνο» και ψηφιοποιημένο σύστημα διανομής».

Στόχος της Εταιρείας σήμερα αποτελεί ηαξιοποίηση της τεχνογνωσίας τηςκαιτης εξειδικευμένης γνώσηςτου νέου μετόχουItalgas, για τηνενίσχυσηκαιολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των δικτύων, ώστε να καταστεί δυνατή η διοχέτευση των ανανεώσιμων αερίων στην αλυσίδα της κατανάλωσης ενέργειας.

Σημαντικό ρόλο στηναπανθρακοποίηση των δικτύων διανομήςθα διαδραματίσει η παραγωγή και διανομή του βιομεθανίου, ενισχύοντας παράλληλα τηνκυκλική οικονομία της χώρας. Μια εύκολα αξιοποιήσιμη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας, χάρις την άμεση συμβατότητα του με τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής. Πρόκειται για ένα οικολογικό βιο-καύσιμο με ανθρακικό αποτύπωμα 10 φορές μικρότερο από το φυσικό αέριο και συγκρίσιμο με άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας λαμβάνοντας υπόψιν τις εκπομπές του συνολικού κύκλου ζωής του.

Περαιτέρω η ανάπτυξη του βιομεθανίου θα συμβάλλει στημείωση της εξάρτησης από τη συνολική ζήτηση, κάτι που έχει αναγνωριστεί σε επίπεδο ΕΕ όπου τέθηκε ο στόχος των35 bcm βιομεθανίουστο πλαίσιο τουσχεδίου δράσης REpowerEU.

Απαραίτητο βήμα για τηνανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίουείναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιογια την υλοποίηση επενδύσεων που θα διευκολύνουν την ανάπτυξηκαινοτόμων τεχνολογιώνγια την εκμετάλλευση των ανανεώσιμών αερίων. Συμπληρώνοντας ο Γενικός Διευθυντής υπογράμμισε ότι,«η Εταιρεία είναι έτοιμη να προάγει τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις περιοχές της Αδείας - όπως υφιστάμενους παραγωγούς βιοαερίου για την ανάπτυξη έργων αναβάθμισης βιομεθανίου και τον τεχνικό κόσμο – με στόχο την από κοινού ευαισθητοποίηση για το βιομεθάνιο σε όλη την αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου».

Προτεραιότητα στην Ενεργειακή απόδοση

Στο τελευταίο κομμάτι της τοποθέτησης του ο Γενικός διευθυντής αναφέρθηκε στην σημασία της υλοποίησης δράσεων για τηνβελτίωση της ενεργειακής απόδοσηςστους τομείς τελικής κατανάλωσης, η οποία δύναται να αποτελέσει μέρος της λύσης για τηναντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης και την κλιματική αλλαγή.

Τα κτίρια αποτελούν ουσιαστικό τομέα στην κατανάλωση ενέργειας. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αντιπροσωπεύουν το40% της ενέργειαςπου χρησιμοποιείται ενώ κατά τηχειμερινή περίοδοαντιπροσωπεύουν πάνω απότο 70% της μέγιστης ζήτησης ενέργειας, λόγω αναγκών θέρμανσης.

Σύμφωνα με τονκ. Μπακούρα, «η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σήμερα “ως μια πηγή ενέργειας από μόνη της”, οδηγώντας τόσο τον δημόσιο - δημοτικό όσο και τον ιδιωτικό τομέα στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι επενδύσεις από την πλευρά της ζήτησης ενέργειας θα πρέπει να στηρίζονται σε λύσεις επί τη βάσει μιας μελέτης κόστους - οφέλους, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, οΓενικός Διευθυντήςανέφερε ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ εναρμονιζόμενη με την στρατηγική βιωσιμότητας του Mετόχου, συμπεριλαμβάνει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμόεπενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσηςκαι τημείωση των καταναλώσεωντόσο των κτιρίων της όσο και των υποδομών διανομής. Πρόκειται για δράσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.