Ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής

Ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής
Τρίτη, 21/03/2023 - 08:35

Aναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου ο διαγωνισμός για την ανάδειξη ανάδοχου για την εκτέλεση του προγράμματος«Ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής».

Η Δημοτική Αρχή διαθέτει εγκεκριμένη μελέτη έργου και βρίσκεται σε αναζήτηση χρηματοδότησης του προγράμματος από τον Ιανουάριο του 2022.

Προτεραιότητα ήταν όχι μόνο η ανεύρεση των απαραίτητων πόρων αλλά και η εξασφάλιση των ευνοϊκότερων δυνατών όρων χρηματοδότησης.

Σκοπός του Εθνικού Προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους ΟΤΑ για τον δημόσιο αστικό φωτισμό εντός των συνόρων τους, μέσω της αντικατάστασης ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέους, σύγχρονης τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Με την υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται η αναβάθμιση σημείων φωτισμού, με ετήσιαεξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειαςγια κάθε Δήμο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, καθώς και αντίστοιχημείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίουκατά τουλάχιστον 50%.

Το κόστος του έργου για το Δήμο Καισαριανής ανέρχεται στα 1.792.428 € και θα χρηματοδοτοθεί κατά τα 20% από το Εθνικό Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ», το οποίο είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «NextGenerationEU».

Το Εθνικό Πρόγραμμα προβλέπει η υπόλοιπη χρηματοδότηση (80%) για όλους τους Δήμους να γίνει μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ) του ΥΠΕΝ.

Φορέας Ελέγχου του Προγράμματος ορίζεται το ΝΠΙΔ «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας» (ΚΑΠΕ),

Φορέας Χρηματοδότησης του Προγράμματος ορίζεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ). Το ΤΠΔ αναλαμβάνει την πληρωμή της επιδότησης του Προγράμματος από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Η Καισαριανή αλλάζει.