Αίτημα έκδοσης άδειας εμπορικής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εταιρεία «Nidhog ApS»

Αίτημα έκδοσης άδειας εμπορικής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εταιρεία «Nidhog ApS»
Τρίτη, 11/04/2023 - 14:44

Ανακοίνωση της ΡΑΕ για έκδοση άδειας εμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας

Η εταιρεία με την επωνυμία «Nidhog ApS», που εδρεύει στο Aalborg, Denmark επί της οδού Niels Jernes Vej 10 υπέβαλε την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-347399/10.03.2023 (αρ. Ειδ. Πρωτ. ΡΑΕ Γ-09385) αίτηση για χορήγηση Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) σύμφωνα με το Πρώτο Μέρος του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.20012) (εφεξής: Κανονισμός Αδειών) και σύμφωνα με τo νόμο 4001/2011. Η εταιρεία με την επωνυμία «Nidhog ApS» υπέβαλε αίτηση για Άδεια Εμπορίας συνολικής ισχύος 20 MW. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 24.04.2023).