Οι στόχοι για χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές

Οι στόχοι για χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές
Παρασκευή, 10/03/2023 - 06:23

Tα επόμενα χρόνια τόσο οι ΑΠΕ όσο και τα βιοκαύσιμα θα έχουν στη χώρα μας ιδιαίτερη ανάπτυξη.

Μπορεί το φυσικό αέριο να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή και στην κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, όμως τα επόμενα χρόνια τόσο οι ΑΠΕ όσο και τα βιοκαύσιμα θα έχουν στη χώρα μας ιδιαίτερη ανάπτυξη. Όμως αυτό προϋποθέτει και το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αυτό επισημαίνει και το υφιστάμενο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Συγκεκριμένα αναφέρει πως «για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου απαιτείται σε αρκετές περιπτώσεις η θέσπιση του απαιτούμενου ρυθμιστικού πλαισίου για την παραγωγή των συγκεκριμένων καυσίμων, όπως είναι για παράδειγμα η παραγωγή βιομεθανίου από οργανικά απόβλητα και η έγχυση του στο δίκτυο φυσικού αερίου ή τη χρήση του ως καύσιμο κίνησης. Επιπρόσθετα, πρέπει να καθοριστεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση τεχνολογιών αναβάθμισης βιοαερίου ώστε να δρομολογηθεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων».

Την ίδια ώρα συγκεκριμένους στόχους σε σχέση με τον περιορισμό των εκπομπών CO2 μέσω της χρήσης βιοκαυσίμων στις μεταφορές προβλέπει το ενεργειακό νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα το Άρθρο 43 αναφέρει πως «η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παρ. 1, είναι:

α) τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) για βιοκαύσιμα, βιοαέρια που καταναλώνονται στον τομέα των μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία στις ή πριν από την 5η Οκτωβρίου 2015,

β) τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) για βιοκαύσιμα, βιοαέρια που καταναλώνονται στον τομέα των μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία από την 6η Οκτωβρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,

γ) τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) για βιοκαύσιμα, βιοαέρια που καταναλώνονται στον τομέα των μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά,

δ) τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης από καύσιμα βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025 και τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) για εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά».