Δυνατότητα εισαγωγής στην χονδρεμπορική αγορά ρεύματος για ΑΠΕ με σταθερές ταρίφες

Δυνατότητα εισαγωγής στην χονδρεμπορική αγορά ρεύματος για ΑΠΕ με σταθερές ταρίφες
Τρίτη, 07/03/2023 - 05:38

Με το άρθρο 112 του νομοσχεδίου «απελευθερώνονται» από το καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης τα έργα ΑΠΕ που θα επιλέξουν να ενταχθούν κανονικά στην χονδρεμπορική αγορά ρεύματος.

Τη δυνατότητα σε έργα ΑΠΕ, εφόσον δεν έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση και δεν έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας τους, να «απαλλαγούν» από το καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και να ενταχθούν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δίνει διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που συζητείται στη Βουλή.

Με το άρθρο 112 του νομοσχεδίου «απελευθερώνονται» από το καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης τα έργα ΑΠΕ που θα επιλέξουν να ενταχθούν κανονικά στην χονδρεμπορική αγορά ρεύματος.

Με τον τρόπο αυτό τους δίνεται η δυνατότητα να σε σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν καταρτίσει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, να συμμετέχουν απευθείας στην αγορά ενέργειας και να αμείβονται για την ενέργεια που παράγουν με βάση τη χονδρική τιμή του ρεύματος όπως αυτή διαμορφώνεται στην αγορά και όχι με εγγυημένη τιμή.

Επίσης προβλέπεται ότι στην περίπτωση που οι εν λόγω σταθμοί ΑΠΕ επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν από εδώ και πέρα ως συμμετέχοντες στην αγορά, οι συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης λύονται αυτοδικαίως, ενώ επιστρέφεται η εγγύηση που έχουν καταθέσει στον ΔΑΠΕΕΠ με βάση τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, που έχουν συνάψει.

Έτσι οι μονάδες ΑΠΕ που θα επιλέξουν να λειτουργήσουν ως συμμετέχοντες στην αγορά, αποκτούν πρακτικά τη δυνατότητα να πωλούν την παραγωγή τους σε τιμές, που ακόμα και μετά την επιβολή του πλαφόν είναι υψηλότερες από το συμφωνημένο έσοδο της λειτουργικής ενίσχυσης. Παράλληλα δε αποκτούν τη δυνατότητα να συνάψουν μακροχρόνιο συμβόλαιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) με μεγάλο καταναλωτή.

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος- Ενέργειας Κώστας Σκρέκας με το άρθρο 112 τροποποιεί παλαιότερη διάταξη του ν.4414/2016 προσθέτοντας τρίτο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 12Α , το οποίο αναφέρει τα εξής:

«3. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν ήδη καταρτίσει συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του ν. 4414/2016 ή συμβάσεις πώλησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και οι οποίοι δεν έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση, δύνανται να συμμετέχουν στην αγορά ή να πραγματοποιούν συναλλαγές ως Συμμετέχοντες στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 ως ισχύει, χωρίς να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο αυτόν, καθώς και τους οικείους Κανονισμούς, εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού.

Στην περίπτωση που συμμετέχουν στην αγορά ή πραγματοποιούν συναλλαγές ως Συμμετέχοντες χωρίς να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση, επέρχεται αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής.»

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Οι κάτοχοι των σταθμών θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα στη ΡΑΕ και παράλληλα να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από τον ΔΑΠΕΕΠ για τη συμμετοχή τους στις Αγορές Ηλεκτρισμού

Η συμμετοχή των σταθμών αυτών στη χονδρική αγορά διέπεται από τους κανονισμούς που ισχύουν και για τους λοιπούς συμμετέχοντες, όπως ορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 6, 7, και 14 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης μπορούν να καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εξάλλου, για την έναρξη λειτουργίας σταθμών εκτός καθεστώτος στήριξης, προστίθεται επίσης η παράγραφος 3Α στο άρθρο 12Α του ν. 4414/2016, η οποία αναφέρει τα εξής:
«3Α. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν καταρτίσει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης του παρόντος, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην αγορά ή να πραγματοποιούν συναλλαγές ως συμμετέχοντες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016, χωρίς να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, καθώς και τους οικείους Κανονισμούς, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του σταθμού. Για το διάστημα αυτό αναστέλλεται προσωρινά η εφαρμογή της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης και της αδειας λειτουργίας του σταθμού παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα».