Πολυκατοικίες: Ανοίγει ο δρόμος για συλλογική αυτοκατανάλωση από ΑΠΕ - Τι ισχύει για τα κοινόχρηστα

Πολυκατοικίες: Ανοίγει ο δρόμος για συλλογική αυτοκατανάλωση από ΑΠΕ - Τι ισχύει για τα κοινόχρηστα
Τρίτη, 21/02/2023 - 06:20

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προσδιορίζουν τον τρόπο της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, στην οποία μπορούν να ενταχθούν και οι καταναλώσεις των κοινοχρήστων στις πολυκατοικίες.

Ανοίγει ο δρόμος για συλλογική αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε πολυκατοικίες με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ΑΠΕ, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Φεβρουαρίου. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προσδιορίζουν τον τρόπο της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, στην οποία μπορούν να ενταχθούν και οι καταναλώσεις των κοινοχρήστων στις πολυκατοικίες.

Ειδικότερα, με βάση τα όσα περιγράφονται τουλάχιστον δύο αυτοκαταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες και να ρυθμίζουν μεταξύ τους τον επιμερισμό της ενέργειας που παράγεται από τους σταθμούς τους, με την επιφύλαξη των εν ισχύι τελών δικτύου και άλλων σχετικών χρεώσεων, τελών, εισφορών και φόρων. Στον ενεργειακό συμψηφισμό, υπό το σχήμα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, μπορούν να ενταχθούν και καταναλώσεις κοινοχρήστων σε κτίρια.

Οι αυτοκαταναλωτές που ενεργούν σε ομάδα από κοινού ορίζουν έναν υπεύθυνο – εκπρόσωπο, για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, ο οποίος τους εκπροσωπεί έναντι τρίτων.

Οι αυτοκαταναλωτές που ενεργούν από κοινού ρυθμίζουν τις σχέσεις τους μέσω σύμβασης. Η σύμβαση αυτή καθορίζει τουλάχιστον τις απαιτήσεις πρόσβασης των νέων μελών και την αποχώρηση των υφιστάμενων συμμετεχόντων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες, τους κανόνες για την κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται για αυτοκατανάλωση και τους συντελεστές τους, τους κανόνες επιμερισμού της καταβολής των τιμολογίων, καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων συλλογικής αυτοκατανάλωσης, που τους εκπροσωπεί έναντι τρίτων.

Το πρόσωπο που έχει οριστεί ως υπεύθυνος – εκπρόσωπος των αυτοκαταναλωτών που ενεργούν από κοινού, κοινοποιεί στον αρμόδιο Διαχειριστή, τον προβλεπόμενο τρόπο κοινής χρήσης για τη διανομή της παραγωγής από τους αυτοκαταναλωτές που συμμετέχουν στη δραστηριότητα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης και τις τροποποιήσεις του.

Οι αυτοκαταναλωτές είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στις ρυθμίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο ενώ με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν οι αυτοκαταναλωτές από κοινού, συμμετέχουν στις δραστηριότητες και επιμερίζουν την παραγόμενη ενέργεια. Παράλληλα, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για τη σύνδεση των σταθμών και την αποτελεσματική λειτουργία του σχήματος συλλογικής αυτοκατανάλωσης, σε σχέση με τον Διαχειριστή του Δικτύου και του Συστήματος».

Το συλλογικό net metering αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέτρο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στην ταράτσα ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο μιας πολυκατοικίας απαιτεί τη συναίνεση του 100% των ιδιοκτητών. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί όταν πολλές φορές δεν υπάρχει συνεννόηση για τον καυστήρα του πετρελαίου.

Η ασυνεννοησία μεταξύ των ιδιοκτητών/ενοίκων μιας πολυκατοικίας είναι ένα φαινόμενο που οξύνθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια μιλώντας πρόσφατα σε ενεργειακό συνέδριο ο κ. Στέλιος Ψωμάς, ενεργειακός σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών είχε προτείνει να υιοθετηθεί το συλλογικό net metering, σε πολυκατοικία στην ίδια ή σε κοντινές, που έχουν ίδια γραμμή ρεύματος προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα.

Πρόκειται για ένα μέτρο που εφαρμόζεται στην Ιταλία από τον περασμένο Μάρτιο. Η συλλογική αυτοπαραγωγή όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων είτε από την ίδια πολυκατοικία είτε από γειτονικές που χρησιμοποιούν την ίδια γραμμή δικτύου όπου να εφαρμόσουν ένα σύστημα εικονικού συμψηφισμού στο επίπεδο της γειτονίας.