ΕΛΙΝΟΙΛ: Παραιτήθηκε ο Χάρης Κυνηγός από Πρόεδρος του ΔΣ - Εκλογή νέων μελών

ΕΛΙΝΟΙΛ: Παραιτήθηκε ο Χάρης Κυνηγός από Πρόεδρος του ΔΣ - Εκλογή νέων μελών
Τετάρτη, 06/09/2023 - 09:50

Ο Γιάννης Αληγιζάκης στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Την παραίτηση του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την αντικατάσταση τους και την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα γνωστοποίησε η ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.

Στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται:

Η «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε», σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει:

Α) Την από 31/8/2023 παραίτηση του Προέδρου του Δ.Σ κ. Χαράλαμπου Κυνηγού και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ & Οικονομικού Διευθυντή κ. Γεώργιου Τσούνια.

Β) Την από 4/9/2023 εκλογή των κ.κ Πολίτη Κωνσταντίνου και Παπαϊωάννου Ιωάννη ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.

Τα νέα μέλη θα ασκήσουν τα καθήκοντα τους για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα εντός του 2026.Η εκλογή των νέων μελών θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί.

Το βιογραφικό σημείωμα των κ.κ Πολίτη Κωνσταντίνου και Παπαϊωάννου Ιωάννη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Γ) Την από 4/9/2023 ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, ως κατωτέρω :

1. Αληγιζάκης Ιωάννης του Χρήστου, Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό

μέλος)

2. Πολίτης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό μέλος)

3. Ανζελίκ Καρνέση του Σπυρίδωνος, μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό μέλος)

4. Παπαϊωάννου Ιωάννης του Αθανασίου, μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό μέλος)

5. Δρόλλας Λεωνίδας του Παναγιώτη , μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό μέλος)

6. Πλατής Δημήτριος του Σωτηρίου, μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

7. Σαράντης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Δ) την ανάληψη της θέσης της Οικονομικής Διευθύντριας της εταιρίας από την κα Τσαχάκη Μαρία, η οποία θα συνεχίσει να ασκεί παράλληλα τα καθήκοντα της ως Διευθύντριας Λογιστηρίου. Ο κος Γ.Τσούνιας θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην εταιρία ως Σύμβουλος Διοίκησης.