ΔΑΠΕΕΠ: Μητρώο φορέων επαλήθευσης για την αντιστάθμιση έμμεσου κόστους εκπομπών 2021-2030

ΔΑΠΕΕΠ: Μητρώο φορέων επαλήθευσης για την αντιστάθμιση έμμεσου κόστους εκπομπών 2021-2030
Τρίτη, 11/04/2023 - 09:10

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ενημερώνει:

  • τις Επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (έμμεσο κόστος εκπομπών),
  • Τους Φορείς Επαλήθευσης

ότι με την Υπουργική Απόφαση Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/35549/731-31.03.2023 ανατέθηκε στην ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ο ρόλος του Αρμόδιου Φορέα για τη χορήγηση ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών).

Σε εφαρμογή του άρθρου 13 της ως άνω Υ.Α., η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερομένους να εγγραφούν στο ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. στα πλαίσια της Υπουργικής Απόφασης Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/35549/731-31.03.2023, υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. Κάστορος 72, ΤΚ 18545, Πειραιάς.

Με την αίτηση εγγραφής θα συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά έτσι ώστε να τεκμαίρεται στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ότι οι αιτούντες πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Για την εγγραφή φυσικού ή νομικού προσώπου στο ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ καταβάλλεται στη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, ετήσιο τέλος Εγγραφής, ύψους 2.000€ για τα φυσικά πρόσωπα και 5.000€ για τα νομικά πρόσωπα.