Σε ποιες βιομηχανίες και πότε θα κόβεται το φυσικό αέριο

Σε ποιες βιομηχανίες και πότε θα κόβεται το φυσικό αέριο
Τρίτη, 29/11/2022 - 05:40

Σε περίπτωση κόκκινου συναγερμού θα διακοπεί η τροφοδοσία τους αναλόγως της έκτασης του προβλήματος και της θέσης τους στην σχετική κατάταξη.

Τη σειρά διακοπής τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος στις 104 βιομηχανίες που έχουν υποβάλει αίτηση για υπαχθούν στη λίστα με τις «σημαντικές βιομηχανίες» και τη μεθοδολογία με την οποία κατέληξε στην κατάταξη έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού και ειδικότερα εφόσον κηρυχθεί κατάσταση Συναγερμού 3, εάν συνεχίζει να υπάρχει έλλειμμα τροφοδοσίας μετά τη διακοπή των Διακόψιμων Καταναλωτών, των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο τότε αρχίζει σταδιακά η αποκοπή των προαναφερόμενων βιομηχανιών αναλόγως της σειράς τους στον κατάλογο. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η τροφοδοσία των προστατευόμενων καταναλωτών.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ οι βιομηχανίες που έχουν αιτηθεί να χαρακτηριστούν ως «σημαντικές» κατατάσσονται σε 8 κατηγορίες με βάση μια σειρά από κριτήρια. Σε περίπτωση κόκκινου συναγερμού θα διακοπεί η τροφοδοσία τους αναλόγως της έκτασης του προβλήματος και της θέσης τους στην σχετική κατάταξη.

Οι οκτώ κατηγορίες

Οι οκτώ κατηγορίες που διαμόρφωσε η ΡΑΕ έχουν ως εξής:

8: Σημαντικές υποδομές για την προστασία του ενεργειακού εφοδιασμού (καύσιμα), της δημόσιας υγείας, ασφάλειας και άμυνας της χώρας.

7: Καταστροφικές ζημιές σε εξοπλισμό ή υποδομή της εγκατάστασης λόγω διακοπής παροχής φυσικού αερίου. Για την επανεκκίνηση της παραγωγής απαιτείται αντικατάσταση ή χρονοβόρες επισκευές του εξοπλισμό ή της υποδομής.

6: Απαραίτητα αγαθά για την κάλυψη των καθημερινών ζωτικών αναγκών. Παραγωγική δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς:

6.1: Βασικά είδη διατροφής και αγροτικά προϊόντα

6.2: Φάρμακα

6.3: Προϊόντα ατομικής υγιεινής

6.4: Προϊόντα που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού των παραπάνω αγαθών και στην έγκαιρη παράδοσή τους στον καταναλωτή.

5: Απώλεια πρώτων υλών εντός της γραμμής παραγωγής ή παραγωγή ακατάλληλου τελικού προϊόντος (ελαττωματικού ή εκτός προδιαγραφών) σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου. Οι πρώτες ύλες ή το τελικό προϊόν απορρίπτονται, προκαλώντας οικονομική ζημία.

4: Διακοπή της γραμμής παραγωγής λόγω διακοπής τροφοδοσίας. Δεν προκαλείται καταστροφή των πρώτων υλών ή παραγωγή ακατάλληλου τελικού προϊόντος.

3: Δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά ένα ποσοστό, όπως αυτό έχει δηλωθεί στις αιτήσεις των εταιρειών του καταλόγου Σημαντικών Βιομηχανιών. Η μείωση θα πραγματοποιείται κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης από τον Διαχειριστή του δικτύου, στο οποίο είναι συνδεδεμένη η παροχή του συγκεκριμένου καταναλωτή. Η τροφοδοσία του θα συνεχίζεται μειωμένη κατά το ποσοστό αυτό, ενώ η περικοπή του θα πραγματοποιείται σε ανώτερο επίπεδο κλάσης, για το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις.

2: Λοιπές παροχές φυσικού αερίου, που δεν κατατάσσονται σε κάποια από τις παραπάνω κλάσεις.

1: Παροχές φυσικού αερίου με δυνατότητα άμεσης εναλλαγής καυσίμου και συνέχισης λειτουργίας της παραγωγής τους.

Όπως προκύπτει από την κατηγοριοποίηση η διακοπή της παροχής φυσικού αερίου θα ξεκινάει από τις εταιρίες που βρίσκονται στην 1η θέση και θα συνεχίζει σταδιακά και αναλόγως των αναγκών έως και τη θέση 8. Κατά την εφαρμογή εξαντλείται η δυνατότητα διακοπής/περιορισμού κατανάλωσης ομοειδών καταναλωτών σε κάθε κλάση προτού επιλεχθείη επόμενη υψηλότερη κλάση. Εξαίρεση αυτού δύναται να εφαρμόζεται για τεχνικούς λόγους ευστάθειας του ΕΣΦΑ.

Η διαδικασία διακοπής/περιορισμού παροχής φυσικού αερίου στις «Σημαντικές Βιομηχανίες»

Με βάση τα όσα περιγράφονται στο κείμενο της ΡΑΕ, το οποίο θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 5 Δεκεμβρίου, η διαδικασία έχει ως εξής:

Η ΡΑΕ συντάσσει κατάλογο με τους ομαδοποιημένους, ανά κλάση, καταναλωτές των Σημαντικών Βιομηχανιών σύμφωνα με την τεκμηρίωση των αιτήσεών τους και τον κοινοποιεί στους Διαχειριστές των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής. Εφόσον το ημερήσιο έλλειμα ισοζυγίου μάζας σε Κατάσταση Συναγερμού 3 παραμένει κατόπιν εξάντλησης της σειράς διακοπής των Διακόψιμων Καταναλωτών, των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο και των λοιπών καταναλωτών φυσικού αερίου του Καταλόγου Σειράς Διακοπής του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία των προστατευόμενων καταναλωτών, ο Επικεφαλής της ΜΔΚ προσδιορίζει:

• τη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζεται να υπάρξει περιορισμός/διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου,

• την εκτιμώμενη χρονική διάρκειά της, καθώς και

• τη μέγιστη ενέργεια (MWh Φυσικού Αερίου) που επιτρέπεται να παραληφθεί στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή από Χρήστες Μεταφοράς που τροφοδοτούν άλλους Πελάτες ή Δίκτυα Διανομής στην γεωγραφική αυτή περιοχή, και αποστέλλει στον Επικεφαλής της ΟΔΚ και στους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής τα αποτελέσματα της ανωτέρω ανάλυσης.

Η ΟΔΚ αποφασίζει την διακοπή/περιορισμό της παροχής Φυσικού Αερίου στους Πελάτες του καταλόγου των «Σημαντικών Βιομηχανιών», λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ανωτέρω εισήγησης.

Σε εκτέλεση απόφασης της ΟΔΚ, οι Διαχειριστές των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια διακοπής/περιορισμού κατανάλωσηςομοειδών καταναλωτών σε κάθε κλάση, για τη βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση των κριτηρίων που προσδιορίζονται, λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψιν τις συνθήκες λειτουργίας του Συστήματος/Δικτύου και τον ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης που απαιτείται για την ασφαλή διακοπή / περιορισμό των πελατών.