Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί θα δουν αυξήσεις οι καταναλωτές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί θα δουν αυξήσεις οι καταναλωτές
Πέμπτη, 07/09/2023 - 10:59

Τις πρώτες νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος θα δουν οι καταναλωτές.

Αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος θα δουν οι καταναλωτές μέσα στις επόμενες μέρες, καθώς τα τιμολόγια περιλαμβάνουν τις αυξημένες χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΧΧΔ) που ξεκίνησαν τον Ιούλιο με αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου.

Να σημειωθεί ότι έπεται αναπροσαρμογή προς τα πάνω και των χρεώσεων ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) το αμέσως επόμενο διάστημα, γεγονός που θα επιβαρύνει περαιτέρω τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις στο λογαριασμό ρεύματος.

Πώς διαβάζουμε τον λογαριασμό ρεύματος

O έλεγχος και η σωστή ανάγνωση του λογαριασμού κατανάλωσης είναι βασικό εργαλείο ώστε να γίνουμε ενεργοί και ενημερωμένοι καταναλωτές.

Οι χρεώσεις χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

(α) Ανταγωνιστικές χρεώσεις που αφορούν στην αξία του ρεύματος που καταναλώνεται στα νοικοκυριά ή στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις και βασίζονται στη μοναδιαία τιμή που προσφέρει ο κάθε προμηθευτής,

(β) Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις που εξαρτώνται από την κατανάλωση αλλά οι μοναδιαίες τιμές τους είναι κοινές για όλους τους καταναλωτές – ανά κατηγορία – ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και καθορίζονται βάσει νομοθετικών διατάξεων και αφορούν τις Χρεώσεις Χρήσης των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και τη χρέωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), και

(γ) Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας κλπ.) οι οποίες δεν αποτελούν χρεώσεις που σχετίζονται με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας αλλά εισπράττονται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο λογαριασμός κατανάλωσης διακρίνεται σε δύο εξής κατηγορίες:

Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος προκύπτει ύστερα από καταμέτρηση που πραγματοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ και αναγράφει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου μέχρι την τελευταία καταμέτρηση, και

στον Έναντι λογαριασμό που αναγράφει την κατ’ εκτίμηση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του προηγούμενου μήνα/διμήνου και συμψηφίζεται στο τελικό ποσό του αντίστοιχου εκκαθαριστικού λογαριασμού.

Οι καταναλωτές πλέον έχουν τη δυνατότητα να μετρούν και να εγγράφουν την ένδειξη του μετρητή τους στην ιστοσελίδα/εφαρμογή (application) του προμηθευτή τους ή του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε η τιμολόγησή τους να γίνεται βάσει πραγματικών ενδείξεων και να αποφεύγουν τιμολογήσεις επί κατ’ εκτίμηση καταναλώσεων, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλες διακυμάνσεις στους μηνιαίους ή διμηνιαίους λογαριασμούς.