ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας Αμφιλοχίας

ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας Αμφιλοχίας
Eurokinissi
Τρίτη, 21/02/2023 - 17:50

«Το «πράσινο φως» άναψε το ΥΠΕΝ σχετικά με τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής για το έργο «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας (ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας)», ισχύος 680 μεγαβάτ.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο εγκρίνει:

(α) τον προϋπολογισμό κόστους κατασκευής ύψους 646.303.779,99 ευρώ (εξακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών) και

(β) το χρονοδιάγραμμα κατασκευής σύμφωνα με το οποίο η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 31η Δεκεμβρίου 2025 και η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας εκκινεί την 1η Ιανουαρίου 2026, που υπέβαλε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ Ι Μ.Α.Ε. με το από 22.11.2022 έγγραφό της.

Σημειώνεται ότι το έργο της Αμφιλοχίας βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή από τον περσινό Οκτώβριο.

Τον Ιούνιο εκδόθηκε η απόφαση για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στον Σταθμό Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου ακολούθησε η εντολή εκταμίευσης 100 εκατ. ευρώ, από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ως προκαταβολή της ενίσχυσης συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ.