ΡΑΕ: Διαβούλευση για τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας

ΡΑΕ: Διαβούλευση για τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας
Τρίτη, 21/02/2023 - 14:48

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής τροποποιημένης πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας κατά τα άρθρα 20 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης

Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.

Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009 και σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2015/1222 Κανονισμός (ΕΕ) της 24ης Ιουλίου 2015 (εφεξής ο «Κανονισμός»), με τον οποίο καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαζωνική κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης στην αγορά της επόμενης ημέρας και στην ενδοημερήσια αγορά στα Κράτη Μέλη.

Κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ ή TSOs) καθώς και οι Ορισθέντες Διαχειριστές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ ή ΝΕΜΟ) καταρτίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό και τα υποβάλλουν προς έγκριση στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Κανονισμού:

«1. Όλοι οι ΔΣΜ υπολογίζουν τη διαζωνική δυναμικότητα τουλάχιστον για τα ακόλουθα χρονικά πλαίσια:

α) την παραμονή, για την αγορά επόμενης ημέρας·

β) ενδοημερησίως, για την ενδοημερήσια αγορά.

 1. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της αγοράς επόμενης ημέρας υπολογίζονται ατομικές τιμές διαζωνικής δυναμικότητας για κάθε αγοραία χρονική μονάδα επόμενης ημέρας. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της ενδοημερήσιας αγοράς υπολογίζονται ατομικές τιμές διαζωνικής δυναμικότητας για κάθε εναπομένουσα ενδοημερήσια αγοραία χρονική μονάδα.
 2. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της αγοράς επόμενης ημέρας, ο υπολογισμός της δυναμικότητας βασίζεται στις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες. Η επικαιροποίηση των πληροφοριών για το χρονικό πλαίσιο της αγοράς επόμενης ημέρας δεν αρχίζει πριν από τις 15:00 αγοραία ώρα, δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης. …»

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού:

«1. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο αγοράς επόμενης ημέρας και το χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς, η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την κοινή μέθοδο υπολογισμού δυναμικότητας βασίζεται στη ροή, εκτός εάν πληρούνται η προϋπόθεση κατά την παράγραφο 7.

 1. Εντός δέκα μηνών από την έγκριση της πρότασης για περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, όλοι οι ΔΣΜ σε κάθε περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας υποβάλλουν πρόταση σχετικά με κοινή μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της εκάστοτε περιφέρειας. Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12. …
 2. Οι ΔΣΜ επιτρέπεται να ζητήσουν από κοινού από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να εφαρμόζουν την προσέγγιση με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς σε περιφέρειες και σύνορα ζώνης προσφοράς πλην εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4, αν οι ενδιαφερόμενοι ΔΣΜ είναι σε θέση να αποδείξουν ότι, υπό την παραδοχή του ίδιου επιπέδου επιχειρησιακής ασφάλειας στη σχετική περιφέρεια, η εφαρμογή της κοινής μεθόδου υπολογισμού δυναμικότητας με βάση τη ροή δεν θα ήταν επί του παρόντος αποδοτικότερη από την προσέγγιση με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς. …»

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού:

«1. Η πρόταση κοινής μεθόδου υπολογισμού δυναμικότητας για περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυναμικότητας:

α) μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των εισροών στον υπολογισμό της δυναμικότητας, οι οποίες να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους:

 1. i) μέθοδο για τον προσδιορισμό του περιθωρίου αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 22·
 2. ii) μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας, των απρόβλεπτων συμβάντων σε σχέση με τον υπολογισμό της δυναμικότητας και τους περιορισμούς κατανομής που επιτρέπεται να εφαρμοστούν, σύμφωνα με το άρθρο 23·

iii) μέθοδο για τον προσδιορισμό κλείδων μετατόπισης παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 24·

 1. iv) μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των διορθωτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 25.

β) λεπτομερή περιγραφή της προσέγγισης υπολογισμού δυναμικότητας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. i) μαθηματική περιγραφή της εφαρμοζόμενης προσέγγισης υπολογισμού δυναμικότητας με διαφορετικές εισροές υπολογισμού δυναμικότητας·
 2. ii) κανόνες για την αποφυγή αθέμιτης διάκρισης μεταξύ εσωτερικών και διαζωνικών ανταλλαγών προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το σημείο 1.7 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·

iii) κανόνες ώστε να λαμβάνεται υπόψη, κατά περίπτωση, ήδη κατανεμημένη διαζωνική δυναμικότητα·

 1. iv) κανόνες για την προσαρμογή των ροών ισχύος στα κρίσιμα στοιχεία δικτύου ή της διαζωνικής δυναμικότητας λόγω των διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 25·
 2. v) στην περίπτωση της προσέγγισης με βάση τη ροή, μαθηματική περιγραφή του υπολογισμού των συντελεστών διανομής της μεταφοράς ισχύος και του υπολογισμού των διαθέσιμων περιθωρίων για τα κρίσιμα στοιχεία δικτύου·
 3. vi) στην περίπτωση της προσέγγισης με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς, τους κανόνες για τον υπολογισμό της διαζωνικής δυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την αποδοτική ανταλλαγή του δυναμικού ροής ισχύος των κρίσιμων στοιχείων δικτύου μεταξύ διαφόρων συνόρων ζωνών προσφοράς·

vii) όταν οι ροές ισχύος στα κρίσιμα στοιχεία δικτύου επηρεάζονται από διαζωνικές ανταλλαγές ισχύος σε διαφορετικές περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας, τους κανόνες επιμερισμού των δυνατοτήτων ροής ισχύος των κρίσιμων στοιχείων δικτύου μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας, για την εξυπηρέτηση των εν λόγω ροών.

γ) μέθοδο για την επικύρωση διαζωνικής δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 26. …»

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Κανονισμού:

«5. Κάθε ρυθμιστική αρχή ή, κατά περίπτωση, ο Οργανισμός, εγκρίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες που έχουν αναπτύξει οι ΔΣΜ και οι ΝΕΜΟ για τον υπολογισμό ή τη δημιουργία ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι αρμόδιες για την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών που αναφέρονται στις παραγράφους 6, 7 και 8. Πριν από την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων και μεθοδολογιών, ο Οργανισμός ή οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές αναθεωρούν τις προτάσεις, όπου απαιτείται, μετά από διαβούλευση με τους αντίστοιχους ΔΣΜ ή NEMO, ώστε να διασφαλίζεται ότι συνάδουν με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού και συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της αγοράς, τη μη διακριτική μεταχείριση, τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την ομαλή λειτουργία της αγοράς.»

Σύμφωνα με τοάρθρο 9 παρ. 7 περ. (α) και (β) του Κανονισμού:

«6. Οι προτάσεις για τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες υπόκεινται στην έγκριση όλων των ρυθμιστικών αρχών:

α) την κοινή μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2·

β) αποφάσεις για την υιοθέτηση και την αναβολή του υπολογισμού με βάση τη ροή, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 2 έως 6, και για τις εξαιρέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 7·…».

Τέλος, η διαδικασία έγκρισης εκ μέρους των Ρυθμιστικών Αρχών προβλέπεται στοάρθρο 9 παρ. 10 και 13 του Κανονισμού ως εξής:

«10. Όταν για την έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με την παράγραφο 7 ή για την τροποποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 12 απαιτείται απόφαση από περισσότερες της μίας ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές διαβουλεύονται και συνεργάζονται στενά και συντονίζονται μεταξύ τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του Οργανισμού. Οι ρυθμιστικές αρχές ή, κατά περίπτωση, ο Οργανισμός, λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8, εντός έξι μηνών από την παραλαβή των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών από τον Οργανισμό ή τη ρυθμιστική αρχή ή, κατά περίπτωση, από την τελευταία εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή. Η περίοδος ξεκινά την επομένη από την υποβολή της πρότασης στον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 6, στην τελευταία εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 7 ή, κατά περίπτωση, στη ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 8. […]

 1. Ο Οργανισμός, ή όλες οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές από κοινού, ή η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, όπου είναι υπεύθυνοι για την έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8, μπορούν αντιστοίχως να ζητήσουν προτάσεις τροποποίησης των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών και να καθορίσουν προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων αυτών. Οι ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση πρότασης για όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες δύνανται να προτείνουν τροποποιήσεις στις ρυθμιστικές αρχές και στον Οργανισμό.

Οι προτάσεις για την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών υποβάλλονται σε διαβούλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 12 και εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο.»

Συνεπεία των ανωτέρω, υποβάλλεται προς Δημόσια Διαβούλευση η κοινή τροποποιημένη πρόταση των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας κατά τα άρθρα 20 και 21 του Κανονισμού, η οποία υποβλήθηκε στις Ρυθμιστικές Αρχές της οικείας περιφέρειας προς έγκριση δυνάμει των υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΕ I-344478/26.01.2023 και Ι-345466/10.02.2023 εγγράφων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Επισυνάπτονται:

 1. Πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας – αγγλικό κείμενο
 2. Διάγραμμα ροής της μεθοδολογίας συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας – αγγλικό κείμενο
 3. Πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας – ελληνικό κείμενο

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τρίτη 14 Μαρτίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνσηΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.