Δημόσια διαβούλευση για Συμβουλευτική υποστήριξη της ΡΑΕ στον ανασχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρισμού

Δημόσια διαβούλευση για Συμβουλευτική υποστήριξη της ΡΑΕ στον ανασχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρισμού
Παρασκευή, 03/02/2023 - 14:35

Πρόσκληση σε διαδικασία ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης επί τεχνικών προδιαγραφών σχεδίου Διακήρυξης που αφορά «Συμβουλευτική υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ως προς την αξιολόγηση και αναθεώρηση του σχεδιασμού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΕΕ»

Στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στην ενότητα “Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων” έχει αναρτηθεί η διαβούλευση επί της τεχνικής περιγραφής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα: «Συμβουλευτική υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ως προς την αξιολόγηση και αναθεώρηση του σχεδιασμού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΕΕ».

Το σχετικό link είναι https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2 και ο κωδικός της διαβούλευσης είναι ΑΔΑΜ:23DIAB000025771, μέσω του οποίου καταχωρούνται τα σχόλια των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και αναρτώνται στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση» μέχρι και 17/02/2023.

Συνημμένα Αρχεία:

  1. Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση
  2. Σχέδιο Διακήρυξης για Δημόσια Διαβούλευση
Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2023 - 03:49

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ