Χρηματιστήριο Ενέργειας: Διατήρηση χρεώσεων και τελών στα ίδια επίπεδα εισηγείται στη ΡΑΕ

Χρηματιστήριο Ενέργειας: Διατήρηση χρεώσεων και τελών στα ίδια επίπεδα εισηγείται στη ΡΑΕ
Τρίτη, 06/12/2022 - 05:39

Τη διατήρηση επί του παρόντος, στα σημερινή επίπεδα των χρεώσεων και τελών που εισπράττονται από τις συναλλαγές στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά καθώς και κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών, εισηγείται στη ΡΑΕ το Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Πρόκειται για χρεώσεις η ισχύς των οποίων εκπνέει στο τέλος του έτους και ο πρόεδρος της ΕΧΕ Αθανάσιος Σαββάκης με επιστολή του προς τη ΡΑΕ ζητά την τροποποίηση του Κανονισμών Λειτουργίας τόσο της Αγοράς Επόμενης Ημέρας όσο και της Ενδοημερήσιας, κατά τρόπο που να επιτρέπει τη διατήρηση των χρεώσεων μέχρι να τεθεί σε ισχύ η νέα απόφαση της ΡΑΕ, που θα ορίζει το ύψος των νέων χρεώσεων.

Με βάση τη σχετική εισήγηση, η οποία έχει τεθεί προς διαβούλευση από τη ΡΑΕ έως τις 9 Δεκεμβρίου οι υφιστάμενες χρεώσεις είχαν οριστεί από τη ΡΑΕ, με την απόφαση 949/2020 για την τριετή περίοδο 2020-2022. Η περίοδος αυτή όμως λήγει, χωρίς να έχει προσδιοριστεί τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Όπως αναφέρει η επιστολή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί νέα Απόφαση ΡΑΕ για καμία από τις κατηγορίες χρεώσεων και τελών, που προαναφέρθηκαν. Για το λόγο αυτό, υπάρχει άμεση ανάγκη να υπάρξει ρύθμιση αναφορικά με το σύνολο των χρεώσεων και τελών για την περίοδο, που ακολουθεί μετά τη λήξη ισχύος των προηγούμενων αποφάσεων της ΡΑΕ και έως την έκδοση των νέων σχετικών αποφάσεων, τονίζει η ΕΧΕ στην επιστολή.

«Προκειμένου να αντιμετωπιστεί και για το μέλλον το ενδεχόμενο ύπαρξης χρονικού κενού σε περιπτώσεις που δεν θα έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η σχετική διαδικασία υποβολής εισήγησης από το ΕΧΕ και έκδοσης Απόφασης ΡΑΕ, με αποτέλεσμα να απαιτείται η εξεύρεση κάθε φορά άλλων λύσεων,….η ΕΧΕ εισηγείται τροποποιήσεις τόσο στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς όσο και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατόπιν συνεργασίας των αρμοδίων στελεχών της ΕΧΕ και της EnExClear με στελέχη της ΡΑΕ» αναφέρει η ΕΧΕ

Στο πλαίσιο αυτό το Χρηματιστήριο Ενέργειας εισηγείται την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (DAM) και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΙDM), καθώς και του Κανονισμού Εκκαθάρισης, κατά τρόπο που να διατηρείται η ισχύς των παλαιών σχετικών αποφάσεων μέχρι την έκδοση των νέων.
Αναλυτικότερα, για τις δύο πρώτες αγορές (DAM και ΙDM) ζητεί να τροποποιηθεί η υποενότητα 3.12 του Κανονισμού Λειτουργίας τους ως εξής: «Τα εκάστοτε τέλη και χρεώσεις της Αγοράς Επόμενης Μέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς όπως αυτά έχουν ορισθεί με Απόφαση ΡΑΕ, εφαρμόζονται μέχρι την έναρξη ισχύος νέας Απόφασης ΡΑΕ».

Το ανάλογο πνεύμα διέπει την εισήγηση του ΕΧΕ και για τις χρεώσεις εκκαθάρισης των συναλλαγών, καθώς ζητεί «την τροποποίηση της υποενότητας 6.1 (3) του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς με την προσθήκη εδαφίου στο τέλος της εν λόγω διάταξης, το οποίο θα αναφέρει ότι: «Οι εκάστοτε χρεώσεις όπως αυτές έχουν ορισθεί με Εκτελεστική Απόφαση της EnExClear, εφαρμόζονται μέχρι την έναρξη ισχύος νέας σχετικής Εκτελεστικής Απόφασης».