Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας
Δευτέρα, 19/09/2022 - 09:23

Επικαιροποιημένη ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με το «Τιμολόγιο Αναφοράς» της καθολικής υπηρεσίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2022 σε συνέχεια της υπ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/92338/3175/13.09.2022 διευκρίνισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, βάσει των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει, δυνάμει του οποίου ετέθησαν σε ισχύ μεταβατικές ρυθμίσεις έκτακτου χαρακτήρα που διέπουν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ανάρτησε στον ιστότοπό της, στις 25.8.2022, Ανακοίνωση με θέμα «Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022».

Εν προκειμένω, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/92338/3175/13.09.2022 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-335623/13.9.2022) έγγραφο του ΥΠΕΝ, με το οποίο διευκρινίζεται η αληθής βούληση του νομοθέτη ως προς την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 138 περί της Καθολικής Υπηρεσίας, στη βάση της ιστορικής – υποκειμενικής ερμηνείας των εισηγητών της εν λόγω διάταξης, κρίνει σκόπιμη την επικαιροποίηση της από 25.8.2022 Ανακοίνωσης.

Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ δημοσιοποιεί τους κατωτέρωαναθεωρημένουςΠίνακες Τιμολογίων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών.

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν. 4951/2022

Πίνακας 1: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο

ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ)

α/α

Προμηθευτής

Ονομασία Τιμολογίου

ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh)

Πάγιο (€)

1

ΔΕΗ

Γ1

0-0,5MWh: 788

>0,5 MWh: 800

3,5

2

ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ

750

5

3

ΗΡΩΝ

ΗΡΩΝ GENEROUS Home

750

3

ΗΡΩΝ Protect 4 Home

730

3

4

ΟΤΕ

Οικιακό Γ1

781,2

4,5

5

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic

679

5

6

Elin Energy

On! Οικιακό

699

0

On!24/7

685

5

7

ELPEDISON

24 Ώρες Νυχτερινό

686,4

4,4

ElectricityHome Day

718,4

Elpedison Συνέπεια Day

734,4

4,5

Elpedison FREE

680,4

4,99

Elpedison MAX

694,4

3

Elpedison Φοιτητικό

686,4

4,4

DriveGreen Electricity

752,6

3

Βασικός Τιμοκατάλογος Day

734,4

1.5/ 4μήνες

24 Ώρες Νυχτερινό Protect

686,4

5

ElectricityHome Protect Day

718,4

1

ElectricityHome Day “Promo Εξοχικό”

718,4

10/έτος

Λοιπά οικιακά προγράμματα ρεύματος Day

718,4

0

24 Ώρες Νυχτερινό Κοινόχρηστο

700,7

5

DriveGreen Electricity Κοινόχρηστο

736,7

5

8

KEN

Volton Home

989

5

9

NRG

nrg prime

748

5

nrg adapt

768

4,8

10

PROTERGIA

Protergia Οικιακό MVP

782,13

5

Protergia Οικιακό

799,94

1

Protergia Οικιακό Benefit – Home Insurance

799,94

1

Protergia Οικιακό – ΚΟΤ Α / ΚΟΤ Β

799,94

1

Protergia Οικιακό Charge Home MVP

782,13

5

Protergia Οικιακό Εξοχικό

793,39

2,5

Protergia Οικιακό – MVP D4U

782,13

5

Protergia Οικιακό VIP

793,39

1

11

Solar Energy

Οικιακό S1

795

0

Οικιακό S1+

790

4,5

12

VOLTERRA

360° ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ

778

4,5

360° ΠΡΑΣΙΝΟ

778

4,5

360° ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

778

4,5

360° ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

778

4,5

360° ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

778

4,5

13

VOLTON

Volton Home

989

5

14

WATT & VOLT

ZERO +

784

0

15

We energy

WE GREEN HOME

650

3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος

WE BLUE HOME

650

2,75

WE Home

670

4

WE Simple (ΚΟΤ)

650

2

16

ZeniΘ

Power Home Basic

687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh > 0.270 MWh/μήνα

4,5

Πίνακας 2: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο

ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ)

α/α

Προμηθευτής

Ονομασία Τιμολογίου

ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh)

ΣΧΠ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ (€/ΜWh)

Πάγιο (€)

1

ΔΕΗ

Γ1 Ν

0-0,5MWh: 788

>0,5 MWh: 800

747

3,5

2

ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ – Ν

750

750

5

3

ΗΡΩΝ

ΗΡΩΝ GENEROUS Home

750

750

3

ΗΡΩΝ Protect 4 Home

730

730

3

4

ΟΤΕ

Οικιακό Γ1Ν

781,2

781,2

4,5

5

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic

679

679

5

6

Elin Energy

On! Οικιακό Νυχτερινό

699

699

0

7

ELPEDISON

ElectricityHome Night

718,4

698,4

0

Elpedison Συνέπεια Night

734,4

714,4

4,5

Βασικός Τιμοκατάλογος Night

734,4

714,4

3.5/4μήνες

ElectricityHome Protect Night

718,4

698,4

1

ElectricityHome Night “Promo Εξοχικό”

718,4

698,4

10/έτος

Λοιπά οικιακά προγράμματα ρεύματος Night

718,4

698,4

0

8

KEN

Volton Home

989

964,3

5

9

NRG

nrg prime

748

748

5

nrg adapt

768

768

4,8

10

PROTERGIA

Protergia Οικιακό MVP

782,13

778,55

5

Protergia Οικιακό N

799,94

791,4

1

Protergia Οικιακό Benefit – Home Insurance

799,94

791,4

1

Protergia Οικιακό – ΚΟΤ Α / ΚΟΤ Β

799,94

791,4

1

Protergia Οικιακό Charge Home MPV

782,13

776,93

5

Protergia Οικιακό Εξοχικό

793,39

787,9

2,5

Protergia Οικιακό – MVP D4U

782,13

778,55

5

Protergia Οικιακό VIP

793,39

787,9

1

11

Solar Energy

Οικιακό S1 N

795

795

0

12

VOLTERRA

360° ΠΡΑΣΙΝΟ

778

778

4,5

360° ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

778

778

4,5

360° ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

778

778

4,5

13

VOLTON

Volton Home

989

964,3

5

14

WATT & VOLT

ZERO +

784

784

0

15

We energy

WE GREEN HOME

650

650

3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος

WE BLUE HOME N

650

650

2,75

WE Home N

670

670

4

WE Simple Ν (ΚΟΤ)

650

650

2

16

ZENIΘ

Power Home Basic

687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh > 0.270 MWh/μήνα

687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh > 0.270 MWh/μήνα

4,5

Πίνακας 3: Κατηγορία: Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ < 25 kVA (ΗΜΕΡΗΣΙΟ)

α/α

Προμηθευτής

Ονομασία Τιμολογίου

ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh)

Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα)

Πάγιο (€)

1

ΔΕΗ

Γ21

800

0

1,5

Αγροτικό

780

0

1,5

Οδοί και Πλατείες

785

0

1,5

2

ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 25

750

0

5

ΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

750

0

5

3

ΗΡΩΝ

ΗΡΩΝ GENEROUS BUSINESS S

760

0

0

PROTECT BUSINESS S

740

0

0

4

ΟΤΕ

Γ21

781,2

0

2,5

5

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ21

687

0

5

6

Elin Energy

On! Business 1

699

0

7

Elpedison

ElectricityBusiness 1

714,9 <=1MWh/ 712,8 >1MWh

0

0

ELPEDISON «ΣΥΝΕΠΕΙΑ»

743,1

0

4,5

ELPEDISON FREE for business

693,6

0

5

ELPEDISON MAX for business

704

0

3

Βασικός Τιμοκατάλογος – Γ21

742,4

0

2€ /4 μήνες

Λοιπά επαγγελματικά

προγράμματα ρεύματος Γ21

714,9 <=1MWh/ 712,8 >1MWh

0

8

ΚΕΝ

Volton Business 21

989

0

5

9

NRG

nrg adapt 4BUSINESS 1

768

0

5

nrg prime 4BUSINESS 1

748

0

5

10

PROTERGIA

Protergia Επαγγελματικό 1

799,99

0

1

Protergia Επαγγελματικό 1 – MVP

786,87

0

5

11

Solar Energy

Επαγγελματικό S21

795

0

0

Επαγγελματικό S21+

790

0

5

12

VOLTERRA

360° ΑΓΡΟΤΙΚΟ

778

0

4,5

360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ21

778

0

4,5

13

VOLTON

Volton Business 21

989

0

5

14

WATT & VOLT

ZERO + (Γ21)

784

0

0

15

We energy

WE BLUE Γ21

620

0

2,75

WE GREEN Γ21

620

0

3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος

WE 21

650

0

4

16

ZENIΘ

Power Business Basic

687

0

1

Πίνακας 4: Κατηγορία: Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ < 25 kVA (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ)

α/α

Προμηθευτής

Ονομασία Τιμολογίου

ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh)

ΣΧΠ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ (€/ΜWh)

Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα)

Πάγιο (€)

1

ΔΕΗ

Γ23

837

747

0

1.5 €/μήνα

2

ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν

750

750

0

5

3

ΗΡΩΝ

ΗΡΩΝ GENEROUS BUSINESS S

760

760

0

0

PROTECT BUSINESS S

740

740

0

0

4

ΟΤΕ

Γ21

781,2

781,2

0

2,5

5

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ23

682

682

0

5

7

Elin Energy

On! Business 3

549

699

0

0

6

ELPEDISON

Βασικός Τιμοκατάλογος – Γ23

766

716

0

2€ /4 μήνες

ElectricityBusiness 3

739,2

688,5

0

0

Λοιπά επαγγελματικά

προγράμματα ρεύματος Γ23

739,2

688,5

0

0

8

ΚΕΝ

Volton Business 23

989

916,1

0

5

9

NRG

nrg adapt4 BUSINESS 3 (8-25kVA)

758

758

0

5

10

PROTERGIA

Protergia Επαγγελματικό 3

799,99

791,4

0

1

Protergia Επαγγελματικό 3 – MVP

786,87

783,3

0

5

11

Solar Energy

Επαγγελματικό S23

790

790

0

5

12

VOLTERRA

360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ23

778

778

0

4,5

13

VOLTON

Volton Business 23

989

916,1

0

5

14

WATT & VOLT

ZERO + (Γ23)

784

784

0

0

15

We energy

WE BLUE Γ21Β

620

620

0

2,75

WE BLUE Γ23Ν

620

620

0

2,75

WE GREEN Γ21Β

620

620

0

3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος

WE GREEN Γ23Ν

620

620

0

3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος

WE Γ23

650

650

4

16

ZENIΘ

Power Business Basic

687

687

0

1

«Τιμολόγιο Αναφοράς» για Καθολική Υπηρεσία

Ακολούθως, για τον προσδιορισμό των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, ο νόμος, όπως αυτός διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/92338/13.09.2022 έγγραφο (ΡΑΕ Ι-335623/13.09.2022), προβλέπει ότι ως «Τιμολόγιο Αναφοράς» ορίζεται το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας εκπεφρασμένη σε €/MWh σε κλίμακα κατανάλωσης 0 έως 2 MWh, μεταξύ των προσφερόμενων τιμολογίων από τους Προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Γ1» του Προμηθευτή «ΔΕΗ». Περαιτέρω, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Γ1Ν» του Προμηθευτή «ΔΕΗ», για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Γ21» του Προμηθευτή «ΔΕΗ» και για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Γ23» του Προμηθευτή «ΔΕΗ».

Οι σχετικές χρεώσεις προμήθειας του Τιμολογίου Αναφοράς, ανά κατηγορία Πελάτη υπολογίζονται προσαυξημένες κατά 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει.

Κατηγορία Πελατών

Πάγια Χρέωση Προμήθειας ανά μήνα (€)

Τιμή Προμήθειας Ημερήσιο (€/MWh)

Τιμή Προμήθειας Νυχτερινό (€/MWh)

Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο

3,68

840

Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό

3,68

840

784,35

Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο

1,58

840

Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό

1,58

878,85

784,35

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ανωτέρω Τιμολογίων εμφανίζουν απόκλιση μικρότερη του 20 % σε σχέση με τον μέσο όρο των τεσσάρων επόμενων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων,δενπληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορισθεί ως Τιμολόγιο Αναφοράςγια την παροχή της υπηρεσίας «Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας» διαφορετικό τιμολόγιο από αυτό που προκύπτει βάσει της ανωτέρω κατάταξης. Συγκεκριμένα: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο από το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, σε περίπτωση που το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) από τον μέσο όρο των επόμενων τεσσάρων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων