ΡΑΕ: Επικαιροποίηση αδειών αποθήκευσης και παραγωγής που συνδυάζουν μονάδες ΑΠΕ με αποθήκευση

ΡΑΕ: Επικαιροποίηση αδειών αποθήκευσης και παραγωγής που συνδυάζουν μονάδες ΑΠΕ με αποθήκευση
Παρασκευή, 05/08/2022 - 07:21

Nέες διευκρινίσεις εξέδωσε χθες η ΡΑΕ για τους επενδυτές στην αποθήκευση ηλεκτρισμού και ειδικότερα εκείνους που καλούνται να επαναπυποβάλλουν τους φακέλους τους ως 19 Οκτωβρίου 2022.

Πρόκειται για αλλαγές, που επέρχονται μετά τη ψήφιση του τελευταίου νόμου για τα υπεράκτια αιολικά (ν.4964/2022) σε συνέχεια των αλλαγών που είχε επιφέρει ο νόμος, ο οποίος είχε ψηφιστεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα για την αδειοδότηση των ΑΠΕ (ν.4951/2022) και καλεί τους υποψήφιους επενδυτές να επικαιροποιήσουν τις άδειες που είχαν εκδοθεί από τη ΡΑΕ με το πρηγούμενο καθεστώς.

Ας σημειωθεί ότι η Αρχή, ως τα τέλη του 2021, είχε εκδώσει 181 άδειες αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 14,3 GW.

Μετά και τις τελευταίες νομοτεχνικές βελτιώσεις του ν.4964/2022 (Α΄ 150), όσοι από τους κατόχους των παλαιών αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδυάζουν μονάδες Α.Π.Ε. ενδιαφέρονται να τις επικαιροποιήσουν, θα πρέπει μεταξύ άλλων:

Κάτοχοι αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Να υποβάλουν εντός 3 μηνών, τα κάτωθι έγγραφα:

Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθμού αποθήκευσης, η οποία περιγράφει την τεχνική διαμόρφωση και τον κύριο εξοπλισμό του σταθμού, και παραθέτει:

• την εγκατεστημένη ισχύ των κύριων συνιστωσών,

• τη μέγιστη ισχύ έγχυσης και απορρόφησης,

• την εγγυημένη χωρητικότητα,

• την αρχική εγκατεστημένη χωρητικότητα των συστημάτων αποθήκευσης,

• την ενδεχόμενη αναμενόμενη απώλεια χωρητικότητας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού,

• τον βαθμό και τη μέθοδο αναπλήρωσης αυτής,

• τον βαθμό απόδοσης φόρτισης, εκφόρτισης και πλήρους κύκλου,

• τον βαθμό αυτοεκφόρτισης

• τις κύριες και βοηθητικές καταναλώσεις και

• τις προβλεπόμενες αντικαταστάσεις κύριου εξοπλισμού, κατά τη διάρκεια ζωής του σταθμού

Εκκρεμείς αιτήσεις αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

H ΡΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους επί των εκκρεμών αιτήσεων αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας να υποβάλουν εντός 3 μηνών από την ανακοίνωση, το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων, όπως αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 132ΣΤ του ν.4001/2011 (Α΄ 179), εκτός των προβλεπόμενων στις περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1, όπως τελευταία διαμορφώθηκε με τους ν.4951/2022 (Α΄ 129) και ν.4964/2022 (Α΄ 150), για την έκδοση αντίστοιχων αδειών αποθήκευσης.

Κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμών που συνδυάζουν μονάδες Α.Π.Ε. με διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Oι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας αυτής που έχουν λάβει άδεια παραγωγής, σύμφωνα με τον υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/ οικ.17951/6.12.2000 Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β΄ 1498) ή εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ίδιου Κανονισμού, και οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4819/2021 (Α΄ 129) για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), θα πρέπει να υποβάλλουν εντός 3 μηνών από την ανακοίνωση, βάσει της οποίας, θα επιλέξουν να υπαχθούν: είτε:

Στην περίπτωση της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) για την έκδοση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, και η οποία αίτηση συνοδεύεται από:
Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την περ.(α) της παρ.2 του άρθρου 19 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και το Μέρος 2 του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού Βεβαιώσεων

Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 132 ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
Εγγυητική επιστολή του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (Α΄ 92)είτε,

Στην περίπτωση των άρθρων 132Ε έως 132Ζ του ν. 4001/2011, καταργώντας τις μονάδες παραγωγής από Α.Π.Ε., και η οποία αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα στοιχεία της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 132ΣΤ του ν.4001/2011 (Α΄ 179), όπως τελευταία διαμορφώθηκε με το ν.4951/2022 (Α΄ 129) για την έκδοση αντίστοιχων αδειών αποθήκευσης.

Ποιες απορρίπτονται

Τέλος, απορρίπτονται οι αιτήσεις αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδυάζουν μονάδες Α.Π.Ε. με διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που εκκρεμούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν.4951/2022, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25Α του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 87 του ν. 4951/2022 (Α’ 129),

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για θα πρέπει να υποβληθούν στη ΡΑΕ ως και τις 19 Οκτωβρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. Σε περίπτωση μη υποβολής του φακέλου ή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών η άδεια θα ανακαλείται ή η αίτηση θα απορρίπτεται.