Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ζητά από τη ΡΑΕ η«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.»

Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ζητά από τη ΡΑΕ η«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.»
Παρασκευή, 07/04/2023 - 15:15

Ο φορέας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.» υπέβαλε αίτηση για Άδεια Προμήθειας συνολικής ισχύος 249,1472 MW.

Ο φορέας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.» που εδρεύει στον Δήμο Σερρών επί της οδού Βενιζέλου 139, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-347415/10.03.2023 (αρ. Ειδ. Πρωτ. ΡΑΕ Γ-09368) αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) σύμφωνα με το Πρώτο Μέρος του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) (εφεξής: Κανονισμός Αδειών) και σύμφωνα με τo νόμο 4001/2011. Ο φορέας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.» υπέβαλε αίτηση για Άδεια Προμήθειας συνολικής ισχύος 249,1472 MW. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 21.04.2023).