ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Επανεξέταση του πλαισίου για το net metering

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Επανεξέταση του πλαισίου για το net metering
Κυριακή, 26/03/2023 - 07:26

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θέτει ευρύτερα το θέμα του τρόπου εφαρμογής του net metering και ζητά να παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής του εικονικού συμψηφισμού (Virtual Net Metering) από ιδιώτες Προμηθευτές σε ιδιώτες Πελάτες.

Την ανάγκη συνολικής επανεξέτασης του υφισταμένου πλαισίου που αφορά τον ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) προτείνει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο πλαίσιο διαβούλευσης της ΡΑΕ για την διόρθωση αστοχίας του κανονιστικού πλαισίου, η οποία ζημιώνει σημαντικά τους προμηθευτές που εκπροσωπούν πελάτες που έχουν επιλέξει την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θέτει ευρύτερα το θέμα του τρόπου εφαρμογής του net metering και ζητά να παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής του εικονικού συμψηφισμού (Virtual Net Metering) από ιδιώτες Προμηθευτές σε ιδιώτες Πελάτες στη βάση του οικονομικού συμψηφισμού.

Το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο διαμορφώθηκε λίγο πριν την έναρξη των αγορών του Target Model και μεταξύ άλλων θέσπισε τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης στους προμηθευτές ενέργειας για τους πελάτες που εκπροσωπούν με Νet Metering. Ωστόσο δεν λαμβάνει υπόψη την εγχεόμενη ενέργεια του αυτοπαραγωγού κατά τις περιόδους εκκαθάρισης που αυτή είναι μεγαλύτερη από την απορροφούμενη ενέργεια. Αντίθετα, η ενέργεια αυτή μετράται από τον ΔΕΔΔΗΕ και λαμβάνεται υπόψη από τον προμηθευτή απομειώνοντας την τελική χρεωθείσα ενέργεια προς τον αυτοπαραγωγό.

Η ΤΕΡΝΑ σχολιάζοντας την πρόταση της ΡΑΕ σημειώνει ότι πρόκειται για διόρθωση ενός προφανούς σφάλματος και επικροτεί το γεγονός ότι η Αρχή προτείνει τη διενέργεια αναδρομικής διορθωτικής εκκαθάρισης και για παρελθούσες περιόδους εκκαθάρισης.

Η εταιρία θεωρεί ότι η άμεση διόρθωση του σφάλματος και μάλιστα από τον Ιανουάριο του 2021 έως και σήμερα είναι καθοριστικής σημασίας και μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, καθώς δεν δημιουργεί καμία επιβάρυνση σε άλλους συμμετέχοντες, ούτε δημιουργεί ελλείμματα στους υπολογαριασμούς της αγοράς.

Πέραν αυτού όμως η ΤΕΡΝΑ τονίζει ότι η συγκεκριμένη διόρθωση δεν επαρκεί για την πλήρη αποζημίωση των προμηθευτών που εκπροσωπούν αυτοπαραγωγούς που έχουν επιλέξει το NetMetering και επισημαίνει την ανάγκη συνολικής επανεξέτασης του υφισταμένου πλαισίου που αφορά τον ενεργειακό συμψηφισμό.

Ειδικά δε θέτει θέμα διόρθωσης του προβληματικού, όπως τον χαρακτηρίζει, μηχανισμού που προβλέπεται σήμερα για τηνεκκαθάριση του πελάτη από τους προμηθευτές, o οποίος πραγματοποιείται στο επίπεδο της χρεωστέας ενέργειας (δηλαδή ενεργειακός συμψηφισμός) και όχι στο επίπεδο της αξίας της ενέργειας (δηλαδή οικονομικός συμψηφισμός).

Σύμφωνα με την εταιρία ο ενεργειακός συμψηφισμός, επιμερίζει με ανορθολογικό τρόπο τα επιμέρους κόστη, αφού η αξία της ενέργειας μεταβάλλεται σημαντικά ανά περίοδο εκκαθάρισης, επιβαρύνοντας τους προμηθευτές, και εν τέλει το σύνολο των άλλων καταναλωτών που δεν μετέχουν σε καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού, με το κόστος της πολιτικής που «επιδοτεί» την προώθηση της αποκεντρωμένης παραγωγής.

Μάλιστα όπως σημειώνει εν όψει της αυξητικής τάσης των πελατών που εντάσσονται στον μηχανισμό του ενεργειακούσυμψηφισμού, καθώς και του σχεδιασμού που τοποθετεί τον ενεργειακό συμψηφισμό στο επίκεντρο της εθνικής και της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής, είναι επιτακτική ανάγκη να διευθετηθούν άμεσα, μεορθολογικό, σαφή και οριστικό τρόπο, ανεπίτρεπτες και διογκούμενες στρεβλώσεις οι οποίες –σε αντίθετηπερίπτωση– θα είναι ακόμη δυσκολότερο να αρθούν στο μέλλον.

Σύμφωνα με την ΤΕΡΝΑ το σχήμα του ισχύοντος ελληνικού netmetering ζημιώνει τους προμηθευτές, δεν βοηθάειστη διαχείριση των αποκλίσεων μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκώμενης ενέργειας στην αγορά και έτσιδεν προάγει το ρόλο του ενεργού καταναλωτή που θέλει να ενισχύσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οαυτοπαραγωγός δεν συμμετέχει στην αγορά, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέσω του προμηθευτή του, αφού ο τελευταίος δεν μπορεί να διαχειριστεί την περίσσεια της παραγόμενης ενέργειας του μικρού Φ/Β Στέγης και απολαμβάνει πρόσθετα πλεονεκτήματα χρησιμοποιώντας το δίκτυο ως “μπαταρία” για διαδοχικές περιόδους τριετίας.

Την υπηρεσία αποθήκευσης της ενέργειας θα μπορούσε να την παρέχει και ένας φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης προς τον καταναλωτή, ταυτόχρονα με τη διαχείριση των αποκλίσεων της παραγόμενης ενέργειας από τον σταθμό ΑΠΕ, προάγοντας το ρόλο του ενεργού πελάτη στις νέες αγορές.