Πράσινο φως για την πρόσβαση ανανεώσιμων καυσίμων μέσω αγωγών φυσικού αερίου

Πράσινο φως για την πρόσβαση ανανεώσιμων καυσίμων μέσω αγωγών φυσικού αερίου
Παρασκευή, 03/03/2023 - 06:47

Μέσω του άρθρου 105 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε στη Βουλή η χρήση συστημάτων φυσικού αερίου και δικτύων διανομής φυσικού αερίου θα επιτρέπεται και για τη διακίνηση ανανεώσιμων αερίων, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου.

Τα ανανεώσιμα καύσιμα αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μίγμα της χώρας τα επόμενα χρόνια κάτι που λαμβάνει σοβαρά υπόψη και η πολιτεία. Γι’ αυτό το λόγο μέσω του άρθρου 105 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε στη Βουλή η χρήση συστημάτων φυσικού αερίου και δικτύων διανομής φυσικού αερίου θα επιτρέπεται και για τη διακίνηση ανανεώσιμων αερίων, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, καθώς και άλλων αερίων, εφόσον αυτή είναι δυνατή, από τεχνική άποψη και πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις ποιότητας και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των αερίων αυτών.

Αντικαθίσταται έτσι το άρθρο 92 του νόμου 4001/2011 που όριζε πως «η χρήση Συστημάτων Φυσικού Αερίου κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού επιτρέπεται και για τη διακίνηση βιοαερίου, αερίου που παράγεται από Βιομάζα και άλλων τύπων αερίων, εφόσον αυτή είναι δυνατή, από τεχνική άποψη και πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις ποιότητας και τα χημικά χαρακτηριστικά των αερίων αυτών».

Σύμφωνα με το άρθρο 105 που βρίσκεται στη βουλή οι αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων που θα δημιουργηθεί και των Διαχειριστών Συστημάτων και Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου επεκτείνονται και στα ανανεώσιμα αέρια, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, καθώς και σε άλλα συμβατά αέρια, για τη διακίνησή τους, με χρήση Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, καθώς και για θέματα αγοράς φυσικού αερίου.

Οι αρμόδιοι Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου δημοσιεύουν τα τιμολόγια σύνδεσης για έγχυση ανανεώσιμων αερίων, καθώς και άλλων αερίων, με τις οικείες υποδομές φυσικού αερίου.

«Το βιομεθάνιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ, μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό ΦΑ με παραγωγή 35 bcm (350TWh) έως το 2030», ανέφερε πρόσφατα σε συνέδριο ο κ. Χρήστος Ζαφείρης Μ.Sc. Υπεύθυνος Έργων Βιοαερίου & Βιομεθανίου Τμήμα Βιομάζας. Σημείωσε πως οι εκτιμώμενες επενδυτικές ανάγκες για την επίτευξη του στόχου ,ανέρχονται σε 37 δισ. EUR. (300 δισ. ΕUR συνολικά). Παρατήρησε δε πως «το θεωρητικό δυναμικό βιομάζας στην Ελλάδα από κοπριές κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, άχυρο σιτηρών, τυρόγαλο και το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ ανέρχεται σε 28.209.768 τόνους/έτος, με δυναμικό βιομεθανίου 1,14 bcm και ενεργειακό περιεχόμενο βιομεθανίου 11 TWh/έτος».