Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης

Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης
Τρίτη, 29/11/2022 - 14:26

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης όπως υποβλήθηκε από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3468/2006 και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81331/3661/04.08.2022 (ΦΕΚ Β΄ 4246/10.08.2022).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18Α του ν. 3468/2006, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 130 του ν. 4951/2022 (Α΄ 129/04.07.2022):

«Άρθρο 18A Ανάκληση και μεταβίβαση Εγγυήσεων Προέλευσης

  1. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται υπέρ του Φορέα Έκδοσης για σταθμούς παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν την 1η.1.2021, ανακαλούνται αζημίως μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας υπέρ των τελικών τους πελατών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18Β.
  2. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται υπέρ του Φορέα Έκδοσης για σταθμούς παραγωγής Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021, μεταβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους μέσω δημοπρασιών.Η οργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω δημοπρασιών διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης, ο οποίος καταρτίζεται από τον Φορέα Έκδοσης, υποβάλλεται και εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Ρ.Α.Ε., κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4001/2011 (Α΄179), εκδίδει με απόφασή της τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ως άνω Κανονισμός τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της Ρ.Α.Ε. είτε κατόπιν αιτήματος του Φορέα Έκδοσης ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου. Η πρώτη δημοπρασία διενεργείται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης.
  3. Τα έσοδα των δημοπρασιών επί Εγγυήσεων Προέλευσης για ενέργεια που έχει παραχθεί από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) της υποπερ. (γβ) της περ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.
  4. Με τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης ρυθμίζονται ιδίως:

α) Η θέσπιση Μητρώου Συμμετεχόντων στις Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης, ο φορέας τήρησης του Μητρώου αυτού και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό,

β) ο τύπος και η διαδικασία οργάνωσης και διεξαγωγής των δημοπρασιών πώλησης Εγγυήσεων Προέλευσης, με πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, καθώς και ο τύπος και ο χρόνος υποβολής των προσφορών,

γ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στις δημοπρασίες, του Φορέα Έκδοσης σε σχέση με τις δημοπρασίες πώλησης Εγγυήσεων Προέλευσης, καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία με σκοπό την ομαλή λειτουργία τους,

δ) τυχόν εξειδίκευση και συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης, όπως καθορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,

ε) οι κανόνες και οι διαδικασίες κάλυψης, εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών, καθώς και θέματα προκαταβολών, ρητρών, προπληρωμών και εξόφλησης,

στ) η τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών για τη λειτουργία των δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης και για τον διακανονισμό των συναλλαγών,

ζ) η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των συμμετεχόντων στις Δημοπρασίες με τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης,

η) οι κανόνες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης σε σχέση με τη διενέργεια των δημοπρασιών πώλησης Εγγυήσεων Προέλευσης,

θ) ο τρόπος και η διαδικασία δημοσίευσης των απαραίτητων πληροφοριών για τη λειτουργία των δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης και τη συμμετοχή σε αυτές,

ι) ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας εμπορικά ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων,

ια) το τέλος συμμετοχής υπέρ του Φορέα Έκδοσης που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία,

ιβ) κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική λειτουργία των Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης.

  1. Στις δημοπρασίες που διενεργεί ο Φορέας Έκδοσης, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν, δύναται να δημοπρατούνται και οι Εγγυήσεις Προέλευσης που ανακαλούνται υπέρ των καταναλωτών σύμφωνα με την παρ. 1 ή εκδίδονται υπερ των παραγωγών και των αυτοπαραγωγών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης.
  2. Μεταβιβάσεις Εγγυήσεων Προέλευσης που εκδίδονται υπέρ των παραγωγών και των αυτοπαραγωγών επιτρέπονται και μέσω βάθρων εμπορίας ή με διμερείς συμφωνίες.
  3. Οποιαδήποτε μεταβίβαση Εγγυήσεων Προέλευσης είτε μέσω δημοπρασιών είτε μέσω βάθρων εμπορίας ή δυνάμει διμερών συμβάσεων, καταχωρείται στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης που τηρεί ο αρμόδιος Φορέας Έκδοσης.»

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης όπως υποβλήθηκε από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-341088/24.11.2022) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3468/2006 και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81331/3661/04.08.2022 (ΦΕΚ Β΄ 4246/10.08.2022).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί του σχεδίου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία: