Εγγυήσεις Προέλευσης: Πώς θα γίνονται οι δημοπρασίες για τα «πράσινα πιστοποιητικά»

Εγγυήσεις Προέλευσης: Πώς θα γίνονται οι δημοπρασίες για τα «πράσινα πιστοποιητικά»
Τετάρτη, 30/11/2022 - 06:52

Οι Εγγυήσεις Προέλευσης για τις οποίες οι δημοπρασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2023, είναι τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα πιστοποιούν την πράσινη ενέργεια και θα έχουν ανταλλακτική αξία για τους κατόχους τους.

Τον τρόπο που θα γίνει η δημοπράτηση των Εγγυήσεων Προέλευσης, δηλαδή των πράσινων πιστοποιητικών που θα συνοδεύουν την ενέργεια που θα παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου, καθορίζει η εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ που έχει τεθεί σε διαβουλεύση από τη ΡΑΕ έως τις 9 Ιανουαρίου 2023.

Οι Εγγυήσεις Προέλευσης για τις οποίες οι δημοπρασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2023, είναι τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα πιστοποιούν την πράσινη ενέργεια και θα έχουν ανταλλακτική αξία για τους κατόχους τους. Ο ΔΑΠΕΕΠ που θα είναι ο λειτουργός της νέας αγοράς, βρίσκεται ήδη στο στάδιο της διασύνδεσης του με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές και προετοιμάζει την πλατφόρμα δημοπράτησης των Εγγυήσεων Προέλευσης με στόχο το όλο εγχείρημα να ενεργοποιηθεί εντός του επομένου έτους.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Σύμφωνα με τον κανονισμό δικαίωμα συμμετοχής στις Δημοπρασίες έχει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τη διενέργεια της εκάστοτε περιοδικής Δημοπρασίας είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συμμετεχόντων για τις Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης. Προϋπόθεση για την συμμετοχή στις Δημοπρασίες είναι η τήρηση ενεργού Λογαριασμό ΕΠ στο Ελληνικό Μητρώο ΕΠ ή σε Μητρώο ΕΠ άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή σε Μητρώο ΕΠ τρίτης χώρας εφόσον η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των ΕΠ. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις Δημοπρασίες Παραγωγοί που τηρούν Λογαριασμό ΕΠ αποκλειστικά για τους σταθμούς παραγωγής ιδιοκτησίας τους. Σε περίπτωση τήρησης Λογαριασμού σε Μητρώο ΕΠ του εξωτερικού, επιπρόσθετη προϋπόθεση είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταβίβασης των ΕΠ μεταξύ του Ελληνικού Μητρώου και του Μητρώου στο οποίο τηρείται ο Λογαριασμός μέσω του ΑΙΒ HUB. Εναλλακτικά, εάν η ηλεκτρονική μεταβίβαση σε Λογαριασμό ΕΠ που τηρείται σε Μητρώο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ δεν είναι εφικτή, προϋπόθεση είναι η δυνατότητα ανάκλησης ΕΠ με την διαδικασία του Ex-Domain Cancellation, εφόσον η εθνική νομοθεσία της χώρας στην οποία τηρείται ο Λογαριασμός επιτρέπει την σχετική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι δημοπρασίες θα είναι ενός γύρου, με σφραγισμένες προσφορές και οι συμμετέχοντες θα πληρώνονται με βάση την προσφορά τους (singleround -sealedbid- payasbid). Θα φορούν αποκλειστικά ένα προϊόν και πωλητής είναι ο ΔΑΠΕΕΠ.

Στις δημοπρασίες που θα διενεργεί ο ΔΑΠΕΕΠ, με την ιδιότητά του Λειτουργού των Δημοπρασιών θα μεταβιβάζονται οι εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με την πρόταση του ΔΑΠΕΕΠ, οι εγγυήσεις που είχαν εκδοθεί για σταθμούς που λειτούργησαν πριν την 1/1/21, ανακαλούνται αζημίως μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας υπέρ των τελικών τους πελατών, καθώς οι εγγυήσεις προέλευσης που θα μεταβιβάζονται είναι μόνον αυτές που έχουν εκδοθεί για σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που λειτούργησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Η πρώτη δημοπρασία εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του Κανονισμού

Η πρώτη δημοπρασία θα διενεργηθεί εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης. Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με λειτουργό των δημοπρασιών τον ΔΑΠΕΕΠ.

Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιούνται στο Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών, το οποίο θα είναι προσβάσιμο από τους συμμετέχοντες μέσω διαδικτύου και μέσω πιστοποιημένου διαπραγματευτή. Η πρόσβαση στο Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών κατά την διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης είναι δυνατή μόνο στους πιστοποιημένους διαπραγματευτές που έχουν δηλωθεί.

Κάθε χρόνο θα μπορούν να διενεργούνται δημοπρασίες από 3 έως 12 φορές σε τακτά χρονικά διαστήματα, το πρόγραμμα των οποίων θα δημοσιεύεται τον Δεκέμβριο κάθε έτους για το επόμενο έτος και θα περιλαμβάνει τις ώρες και ημέρες που έχει προγραμματιστεί η διενέργεια κάθε δημοπρασίας.

Η περίοδος διαπραγμάτευσης διαρκεί 2 ώρες χωρίς καμία παράταση. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται για κάθε δημοπρασία χωριστά και περιλαμβάνεται στα στοιχεία της που δημοσιεύονται στο Τεχνικό Φύλλο που συνοδεύει την προκήρυξη. Η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης εγκρίνεται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετά από εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ.

Θα γίνονται αποδεκτές μόνο προσφορές με τιμή μεγαλύτερη της τιμής εκκίνησης.

Τα προϊόντα που θα τίθενται προς δημοπράτηση θα ανακοινώνονται από τον ΔΑΠΕΕΠ και θα περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Φύλλο που συνοδεύει την προκήρυξη Αφορούν Εγγυήσεις Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από σταθμούς παραγωγήςΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Τα προϊόντα περιλαμβάνουν συγκεκριμένο πλήθος εγγυήσεων προέλευσης με ομοειδή χαρακτηριστικά, κυρίως όσον αφορά στην πηγή ανανεώσιμης ενέργειας ή/και την τεχνολογία του σταθμού παραγωγής, - την περίοδο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία εκδόθηκαν και -τη γεωγραφική θέση του σταθμού παραγωγής.

Το Μητρώο Συμμετεχόντων τηρείται από τον ΔΑΠΕΕΠ σε ηλεκτρονική μορφή. Δικαίωμα εγγραφής έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που θέλουν να αγοράσουν ΕΠ από μία ή περισσότερες από τις Δημοπρασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

Τα έσοδα των δημοπρασιών λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ.