Ο ΣΕΒ συλλέγει από τις επιχειρήσεις τα θεματικά/ερευνητικά πεδία, που ενδιαφέρονται για αν χρηματοδοτηθούν βιομηχανικά διδακτορικά

Ο ΣΕΒ συλλέγει από τις επιχειρήσεις τα θεματικά/ερευνητικά πεδία, που ενδιαφέρονται για αν χρηματοδοτηθούν βιομηχανικά διδακτορικά
Δευτέρα, 10/04/2023 - 12:57

Ο θεσμός των βιομηχανικών διδακτορικών ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας και διευκολύνει την αναγκαία ώσμωση της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας με τον βιομηχανικό κόσμο και την επιχειρηματικότητα.

Με άξονα τις συμφωνίες συνεργασίας με 8 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ο ΣΕΒ ανέλαβε να συλλέξει από τις επιχειρήσεις τα θεματικά/ ερευνητικά πεδία, στα οποία θα τις ενδιέφερε η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, και να συμβάλει στη διασύνδεσή τους με συγκεκριμένα Πανεπιστήμια, καθηγητές και ερευνητές.

Πρόσφατα το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU και, ειδικότερα, της Δράσης «Στρατηγική για την αριστεία και την καινοτομία στα Πανεπιστήμια».

Δικαιούχοι- τελικοί αποδέκτες του έργου είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/βιομηχανίες. Τα ΑΕΙ θα πρέπει, σε συνεργασία με επιχειρήσεις/βιομηχανίες, να υποβάλουν προτάσεις, με στόχο την από κοινού με έναν υποψήφιο/α διδάκτορα υλοποίηση ενός «βιομηχανικού διδακτορικού». Η χρηματοδότηση των εν λόγω ερευνητικών έργων έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ερευνητικών έργων ανέρχεται σε 36 εκατομμύρια ευρώ, 21 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ και 15 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω Ιδιωτικής Συμμετοχής.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, με ελάχιστη επιλέξιμη διάρκεια τους 24 μήνες. Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» αποσκοπεί στη δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό/βιομηχανικό χώρο, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς. Επίσης, στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων στον παραγωγικό τομέα μέσα από την εστιασμένη βιομηχανική έρευνα καθώς και στην αντίστοιχη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα ελληνικά Πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  • Αμοιβή υποψήφιου/ας διδάκτορα
  • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
  • Αναλώσιμα
  • Δαπάνες ταξιδιών/ μετακινήσεων
  • Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια
  • Έμμεσες Δαπάνες