Η ΡΑΑΕΥ σχετικά για την αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της HENGAS στον Δήμο Νέας Προποντίδας

Η ΡΑΑΕΥ σχετικά για την αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της HENGAS στον Δήμο Νέας Προποντίδας
Τετάρτη, 07/06/2023 - 09:35

Το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου στον Δήμο Νέας Προποντίδας θα αναπτυχθεί αρχικά στη Δημοτική Ενότητα Μουδανιών

Η εταιρεία με την επωνυμία «HELLENICNATURALGASDISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «HENGAS Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΟΤ 36, ΝΒ7, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57 022,, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-351535/02.06.2023 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΑΕΥ Γ-09447) αίτηση για χορήγησηΆδειας Διανομής Φυσικού Αερίουγια τον Δήμο Νέας Προποντίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου στον Δήμο Νέας Προποντίδας θα αναπτυχθεί αρχικά στη Δημοτική Ενότητα Μουδανιών και θα αποτελείται από: α) Σταθμό Αποσυμπίεσης Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) και β) δίκτυο πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης 4 bar. Για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής της περιοχής των Μουδανιών θα εγκατασταθεί Σταθμός Αποσυμπίεσης Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG station) δυναμικότητας 2.000 Nm3/h. Η τροφοδότηση του Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής Νέας Προποντίδας θα γίνεται με Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο (CNG) το οποίο θα μεταφέρεται με ειδικά βυτιοφόρα οχήματα από τους Σταθμούς Συμπίεσης Φυσικού Αερίου σε πιέσεις έως και 200bar.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.