ΡΑΕ: Οι μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής αερίου στην Ελλάδα

ΡΑΕ: Οι μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής αερίου στην Ελλάδα
Πέμπτη, 25/05/2023 - 15:03

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου», οι επιχειρήσεις που εισάγουν φυσικό αέριο στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ στοιχεία τιμών και ποσοτήτων του εισαγόμενου φυσικού αερίου.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής, ανά μήνα, για το διάστημα Μάρτιος 2020 – Μάρτιος 2023 καθώς και η εξέλιξη της μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής σε σχέση με την τιμή αναφοράς αερίου εξισορρόπησης (ΤΑΑΕ), την οριακή τιμή αγοράς αερίου εξισορρόπησης (ΟΤΑΑΕ), την οριακή τιμή πώλησης αερίου εξισορρόπησης (ΟΤΠΑΕ) και την μεσοσταθμική τιμή σύμφωνα με τον Κανονισμό Εξισορρόπησης 312/2014, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία των τιμών ΤΑΑΕ, ΟΤΑΑΕ και ΟΤΠΑΕ ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

24523.png

Για λόγους παρουσίασης:

(α) Στο διάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία για χρονικό διάστημα Μάρτιος 2020 – Μάρτιος 2023. Για το σύνολο των στοιχείων, βλ.Αρχείο Τιμών ΦΑ.

(β) Οι ΤΑΑΕ, ΟΤΑΑΕ και ΟΤΠΑΕ σε μηνιαία βάση υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των αντίστοιχων ημερησίων τιμών, όπως αυτές ανακοινώνονται από τον Διαχειριστή.

Στη μόνιμη καταχώριση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, με θέμαΤιμές Εισαγωγής, περιλαμβάνεται το σύνολο των ανακοινώσεων σχετικά με τις μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/05/2023 - 15:08