ΔΕΣΦΑ: Διάστημα Εκφόρτωσης στην Πλωτή Δεξαμενή ΥΦΑ

ΔΕΣΦΑ: Διάστημα Εκφόρτωσης στην Πλωτή Δεξαμενή ΥΦΑ
Παρασκευή, 24/02/2023 - 09:51

Το Διάστημα Εκφόρτωσης στην Πλωτή Δεξαμενή ΥΦΑ δημοσίευσε ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Ο Διαχειριστής αναφερόμενος

  • στην υπ αριθμ 812-2022 Απόφαση της ΡΑΕ με την οποία η Αρχή ενέκρινε τους Κανόνες Πρόσβασης στην Πλωτή Δεξαμενή ΥΦΑ, σύμφωνα με την περ β της παρ 6 του άρθρου 116 του ν 4951-2022 (Α 129) (ΦΕΚ Β 5573-31.10.2022)
  • στην υπ αριθμ 822-2022 Απόφαση της ΡΑΕ με την οποία η Αρχή τροποποίησε τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ με την εισαγωγή του Παραρτήματος ΙV με τίτλοΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΑ ΤΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ(ΦΕΚ Β 69-13.01.2023)
  • στο υπ αριθμ. πρωτ. 2131.23-2023 σήμα του Δντη Α Κλάδου του Λιμενικού Σώματος, με το οποίο χορηγήθηκε έγκριση για την πραγματοποίηση μετάγγισης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου από πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ στην Πλωτή Δεξαμενή υπό την προϋπόθεση ότι ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ

καλεί τους Χρήστες ΥΦΑ που οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εκφόρτωση ΥΦΑ ύψους από 70.000 m3 ΥΦΑ έως και 140.000 m3 ΥΦΑ (με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην Απόφαση ΡΑΕ 822 -ΦΕΚ Β 69-13.01.2023) στην Πλωτή Δεξαμενή ΥΦΑ κατά το διάστημα από 10.03.2023 ως 30.06.2023, να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο Διαχειριστή.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2023 - 09:56