ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021
Πέμπτη, 01/12/2022 - 10:28
 • Επίτευξη σταθερής, βιώσιμης, σημαντικά υψηλότερης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας
 • Σημαντικά ενισχυμένη δυναμική σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα

Σύνοψη Εννεαμήνου (Συνεχ. Δραστηριότητες)

 • Πωλήσεις ύψους €316,1 εκατ.
 • EBITDA ύψους €42,6 εκατ.
 • Τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ανήλθαν σε €32,2 εκατ.,εκ των οποίων €22,3 εκατ. αφορούν στο παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων
 • Καθαρός Δανεισμός ύψους €25,6εκατ.

Ο Όμιλος παρουσίασεΚύκλο Εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €316,1 εκατ.,μειωμένος κατά 7,5% σε σχέση με τις πωλήσεις του Εννεαμήνου του προηγούμενου έτους, οι οποίες ανήλθαν σε €341,6 εκατ., ενώ ταΚέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €32,2 εκατ.σε σχέση με €81 εκατ. το εννεάμηνο του 2021, λόγω της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων προϊόντων προστασίας από τον COVID-19. Αναλυτικότερα, από τα €32,2 εκατ., τα €22,3 εκατ. αφορούν το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τα €5,3 εκατ. αφορούν πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με την προσωπική προστασία από τον COVID-19, ενώ διαμορφώθηκαν και έκτακτα κέρδη ύψους €4,6 εκατ.Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι με το εννεάμηνο του 2019, όπου υπάρχει άμεση συγκρισιμότητα, τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση κατά 89,4%, καταδεικνύοντας τη σημαντικά αυξημένη κερδοφορία, παρά τις εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν στην παγκόσμια αγορά στο Εννεάμηνο του 2022, της μειωμένης ζήτησης και του εξαιρετικά αυξημένου κόστους α’ υλών, ενέργειας και μεταφορικών.

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεαμήνο του 2022, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής του Ομίλου στην Αμερική, Thrace Linq Inc.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ (σε χιλ. ευρώ)

30/09/2022

30/09/2021

Μεταβολή (%)

Κύκλος Εργασιών (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)

316.068

341.575

-7,5%

Μικτά Κέρδη (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)

70.235

122.072

-42,5%

ΕΒΙΤ* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)

27.034

80.137

-66,3%

EBITDA* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)

42.571

96.670

-56,0%

Προσαρμοσμένα EBITDA* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)

42.571

97.052

-56,1%

EBT (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)

32.180

80.954

-60,2%

Κέρδη μετά από Φόρους (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)

26.814

65.138

-58,8%

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)

-49

6.531

ΚΜΦ (Συνολικές Δραστηριότητες)

26.765

71.669

-62,7%

Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας

(Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)

26.414

64.731

-59,2%

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας

(Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)

-49

6.531

ΚΜΦ&ΔΜ (Συνολικές Δραστηριότητες)

26.365

71.262

-63,0%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) (σε €)

0,6111

1,4928

-59,1%

Βασικά Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες) (σε €)

-0,0011

0,1506

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Συνολικές Δραστηριότητες) (σε €)

0,6100

1,6434

-62,9%

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2022 παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

 • Σταθερή ζήτηση για προϊόντα του κλάδου των κατασκευών.
 • Σταθερή ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον κλάδο των υποδομών και των μεγάλων έργων.
 • Υστέρηση στη ζήτηση στα περισσότερα προϊόντα του αγροτικού τομέα.
 • Σταθερή ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας.
 • Σημαντικά περιορισμένη ζήτηση στα προϊόντα που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19.
 • Περιορισμένη πτώση του κόστους των πρώτων υλών.
 • Σημαντικά αυξημένο κόστος ενέργειας, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου με σημαντικές διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα.
 • Σταθερά αυξημένο μεταφορικό κόστος, με μικρή αποκλιμάκωση σε συγκεκριμένες διαδρομές.
 • Σημαντικά αυξημένο κόστος β’ υλών και υλικών συσκευασίας.

Προοπτικές Ομίλου

Αναφορικά με τιςπροοπτικές για το υπόλοιπο του έτους, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από τις σημαντικά αυξητικές πληθωριστικές τάσεις, σε όλο το εύρος της οικονομίας, αλλά και σε όλα τα κόστη που αποτελούν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας και τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση σε επίπεδο ζήτησης, η οποία εξακολουθεί να επιδεινώνει σημαντικά το οικονομικό περιβάλλον.

Αναφορικά με τοτέταρτο τρίμηνο του 2022, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και προσαρμόζεται στο μέτρο του εφικτού, στις αλλαγές που διαμορφώνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο και στις σαφώς δυσχερέστερες συνθήκες, συγκριτικά από τους προηγούμενους μήνες του έτους, λαμβάνοντας μέτρα για να επιτύχει τη δυνατόν καλύτερη οικονομική απόδοση, με παράλληλη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων που προκύπτουν. Ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, η σημαντική κάμψη της ζήτησης, ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας και της προσπάθειας μείωσης αποθεμάτων από την πλευρά των πελατών και το εξαιρετικά υψηλό κόστος ενέργειας, αποτελούν παράγοντες που βρίσκονται εκτός του πεδίου επιρροής του Ομίλου και δυσχεραίνουν πολύ σημαντικά το οικονομικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου για το τέταρτο τρίμηνο, όπως ήταν αναμενόμενο και λόγω της εποχικότητας των κλάδων δραστηριοποίησης, εκτιμάται χαμηλότερη κερδοφορία, συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση, το τελευταίο τρίμηνο του έτους αποτελεί παραδοσιακά το πιο αδύναμο τρίμηνο σε επίπεδο κερδοφορίας. Ως εκ τούτου, γίνεται η εκτίμηση σχετικά μικρής απόκλισης από το στόχο του προϋπολογισμού αναφορικά με το επίπεδο των Κερδών προ Φόρων από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο (€25 εκατ.), ωστόσοη ετήσια κερδοφορία θα παραμείνει σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, όντας υπερδιπλάσια από τα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων θα ξεπεράσουν κατά πολύ τις προσδοκίες, αναδεικνύοντας εκ νέου τη δυναμική του Ομίλου και τις προοπτικές του.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου,ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου,σημείωσε: «Ο Όμιλος κατάφερε για ακόμα ένα τρίμηνο την επίτευξη σταθερής, βιώσιμης, αλλά και σημαντικά υψηλότερης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, παρά τις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία.Θέσαμε βάσεις για μακροπρόθεσμη βελτίωση και ανάπτυξη, εντός συνθηκών έντονης αβεβαιότητας, πληθωριστικών πιέσεων και χαμηλής ζήτησης. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τόσο το προγραμματισμένο όσο και το έκτακτο επενδυτικό πλάνο, συνολικού ύψους €42 εκατ. για το 2022, σε ταμειακή βάση. Οι επενδύσεις του Ομίλου χρηματοδοτούνται σε σημαντικό βαθμό με ιδίους πόρους, ενώ υλοποιούνται κυρίως στις εγκαταστάσεις μας στην Ελλάδα, αλλά και στις λοιπές χώρες δραστηριοποίησης και εντάσσονται στο ευρύτερο τριετές επενδυτικό πλάνο 2020-2022 το οποίο, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει ανέρχεται στα €102 εκατ.Συνεχίζουμε τη δυναμική πορεία ανάπτυξής μας στοχεύοντας στηνπεραιτέρω αύξηση του όγκου παραγωγής, στη συνεχή βελτίωση του προϊόντικού μίγματος και της κερδοφορίας, καθώς και στην ενίσχυση της δυναμικής σε επίπεδο ανακύκλωσης εντός του πλαισίου ολιστικής βιώσιμης ανάπτυξης για τον Όμιλο ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ».

Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2022 - 10:36