Παρουσίαση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα

Παρουσίαση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα
Τετάρτη, 08/06/2022 - 12:22

Στόχος η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Βύρωνα, που αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του.

Στόχος η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.

Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίων προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Βύρωνα, υπέβαλε σχετική πρόταση στο Πράσινο Ταμείο, έπειτα από την υπ’ αριθμόν πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», η οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο εν λόγω πρόγραμμα.

Κατόπιν και μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία ENERES HELLAS CPM I.K.E.

Αναλυτικότερα:

Υλοποιήθηκε ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης και μετά από την αξιολόγηση των οδικών τμημάτων για την καταλληλόλητα τους να φιλοξενήσουν φορτιστές Η/Ο, ακολούθησε η ανάπτυξη δύο εναλλακτικών Σεναρίων ως προς την χωροθέτησή τους στηριζόμενα στον συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Με την ολοκλήρωση της μελέτης διεξήχθη διαβούλευση, στην οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα προτεινόμενα σημεία τοποθέτησης των σταθμών φόρτισης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης εκφράστηκαν και συζητήθηκαν οι απόψεις όλων των συμμετεχόντων σχετικά με την χωροθέτηση των σημείων φόρτισης, με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο αντικείμενο. Η διεξαγωγή της διαβούλευσης αποτιμήθηκε ως επιτυχής. Οι φορείς ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. και με τις τοποθετήσεις τους συνεισέφεραν σε γνώσεις και καταρτισμένες ιδέες βάσει του αντικειμένου τους. Η εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. συνεχίστηκε με την μελέτη κόστους οφέλους για να προκύψει το βέλτιστο Σενάριο υλοποίησης, και εξετάστηκαν κίνητρα για τους δημότες με στόχο την αύξηση του μεριδίου Η/Ο στο Δήμο. Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στους εμπλεκόμενους φορείς για σχόλια-παρατηρήσεις.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βύρωνα, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (απόφαση 12/2022).

Δείτε τα προτεινόμενα σημεία χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης και περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://we.tl/t-MlcsrPGilW