Πράσινο Ταμείο: Παράταση προθεσμίας δημοσίευσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης ΣΦΗΟ: έως και 30 Ιουνίου

Πράσινο Ταμείο: Παράταση προθεσμίας δημοσίευσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης ΣΦΗΟ: έως και 30 Ιουνίου
Πέμπτη, 31/03/2022 - 10:23

Κατόπιν σχετικού αιτήματος αρκετών ενταγμένων Δήμων στην Β’ πρόσκληση για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), με δεδομένες τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν (Covid-19, έντονα καιρικά φαινόμενα) και προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκύρως η διαδικασία χρηματοδότησης, με βάση τα οριζόμενα στον επικαιροποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, ανακοινώνονται τα εξής:

Κάθε Δικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει σε δημοσίευση της Διακήρυξης (σε περίπτωση διαγωνισμού) ή της Πρόσκλησης (σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), έως 30/06/2022. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία θα απεντάσσεται μετά από απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.