Αλλαγές στη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης για τις απευθείας γραμμές

Αλλαγές στη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης για τις απευθείας γραμμές
Πέμπτη, 07/09/2023 - 06:26

Σε αλλαγές του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης προκειμένου να ενσωματωθεί η λειτουργία των Απευθείας Γραμμών στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Υιοθετώντας τη σχετική εισήγηση του ΑΔΜΗΕ επέρχονται μια σειρά από αλλαγές στον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν στην παράλληλη σύνδεση των Χρηστών των Απευθείας Γραμμών με το ΕΣΜΗΕ, την εγκατάσταση των αναγκαίων μετρητικών διατάξεων και την εκκαθάριση της ενέργειας που προμηθεύεται ο Χρήστης μέσω των Απευθείας Γραμμών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μια απευθείας γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας συνδέει μια μεμονωμένη μονάδα παραγωγής με έναν μεμονωμένο πελάτη, ή έναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας με μία επιχείρηση προμήθειας, η οποία προμηθεύει απευθείας δικές της εγκαταστάσεις ή και επιλέγοντες πελάτες. Οι απευθείας γραμμές δεν εντάσσονται στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Δίκτυο Διανομής και εκτιμάται ότι αποτελούν απάντηση στη συμφόρηση που παρατηρείται σε σημεία του συστήματος καθώς παρακάμπτουν κορεσμένο δίκτυο και μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος των περικοπών.

Η τροποποίηση που εισηγήθηκε ο ΑΔΜΗΕ και υιοθετεί με την απόφαση της η ΡΑΑΕΥ, εισάγει νέους ορισμούς και διατάξεις για τον τρόπο υπολογισμού της Ποσότητας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Απευθείας Γραμμής. Επίσης προβλέπει τη μη επιβάρυνση των Χρηστών Απευθείας Γραμμής με Παράλληλη Σύνδεση με τα κόστη του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Απωλειών ΕΣΜΗΕ και του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Οικονομικής Ουδετερότητας για την προμηθευόμενη ενέργεια μέσω Απευθείας Γραμμής, κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή παράγεται από μονάδες παραγωγήςπου συνδέονται στην Απευθείας Γραμμή, καθώς και τονχρονισμό εκκαθάρισης των ποσοτήτων αυτών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ενέργεια που παράγεται από μονάδες παραγωγής που συνδέονται στην Απευθείας Γραμμή δεν περιλαμβάνεται στις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας που διενεργούνται βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου των Αγορών, η Ποσότητα Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Απευθείας Γραμμής που προμηθεύονται οι Εγκαταστάσεις Κατανάλωσης με Παράλληλη Σύνδεση μέσω Απευθείας Γραμμών απαλλάσσεται από τις χρεώσεις που προκύπτουν από τις εκκαθαρίσεις των λογαριασμών ΛΠ-1(απώλειες) και ΛΠ-3 (οικονομική ουδετερότητα τουΑΔΜΗΕ).

Με βάση αυτά τα δεδομένα η ΡΑΑΕΥ αποφάσισε επίσης ότι είναι εύλογο ναεπεκταθεί κατ’ αναλογία η απαλλαγή αυτή και στις λοιπές χρεώσεις που συνδέονται με τις εκκαθαρίσεις τωνμεγεθών της αγοράς, και συγκεκριμένα των λογαριασμών προσαυξήσεων που περιλαμβάνονται στον ΚΔΣ,ήτοι τους λογαριασμούς ΛΠ-1 για την εκκαθάριση τουΜηχανισμού Αντιστάθμισης μεταξύ των ΔΣΜ (ITC) όσοναφορά στο σκέλος των απωλειών, ΛΠ-2 για την εκκαθάριση συναλλαγών για τις Έκτακτες Εισαγωγές περίσσειαςενέργειας και ΛΠ-3 για την εκκαθάριση στο πλαίσιο τωνΣυμβάσεων Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος.

Οι κύριοι ορισμοί που υιοθετούνται με την απόφαση της ΡΑΑΕΥ είναι οι εξής:

Εγκατάσταση Ζήτησης: Η εγκατάσταση που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια καισυνδέεται σε ένα ή περισσότερα σημεία σύνδεσης με τοσύστημα μεταφοράς ή διανομής. Το σύστημα διανομής και/ή οι βοηθητικές παροχές από μονάδα ηλεκτροπαραγωγής δεν αποτελούν εγκατάσταση ζήτησης.

Εγκατάσταση Απορρόφησης: Οι ΕγκαταστάσειςΖήτησης και οι βοηθητικές παροχές από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Παράλληλη Σύνδεση: Η σύνδεση τουλάχιστονμιας εγκατάστασης παραγωγής ή κατανάλωσης αφενόςμε το ΕΣΜΗΕ και αφετέρου με μια Απευθείας Γραμμή.

Ποσότητα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Απευθείας Γραμμής: η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύεται μια Εγκατάσταση Ζήτησης με Παράλληλη Σύνδεση μέσω Απευθείας Γραμμής, κατάτο μέρος που η ενέργεια αυτή παράγεται από μονάδεςπαραγωγής που συνδέονται στην Απευθείας Γραμμή,όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 77 τουπαρόντος Κανονισμού.

Χρήστης Απευθείας Γραμμής: ο πελάτης ή κάτοχος Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ήΒεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Εξαιρούμενου Σταθμού, οιεγκαταστάσεις του οποίου συνδέονται ή πρόκειται νασυνδεθούν σε Απευθείας Γραμμή.