Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την εταιρεία «WATT AND VOLT Μ.Α.Ε.»

Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την εταιρεία «WATT AND VOLT Μ.Α.Ε.»
Τετάρτη, 12/04/2023 - 15:18

Αίτηση για μεταβολή της επωνυμίας και της μετοχικής σύνθεσης της κατόχου εταιρείας της άδειας ΦοΣΕ

Η εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WATT AND VOLT Μ.Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 217Α, , Τ.Κ. 15124, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-346511/22.02.2023 αίτηση για τη μεταβολή της επωνυμίας της και της μετοχικής σύνθεσης της κατόχου εταιρείας της άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία κατέχει, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011.

Οι αλλαγές ως προς την επωνυμία έχουν εξής:

Από «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WATT AND VOLT Α.Ε.» σε «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WATT AND VOLT Μ.Α.Ε.»

Ως προς τη μετοχική σύνθεση, μοναδικός μέτοχος καθίσταται η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.