ΡΑΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το νέο κατάλογο Διαιτητών και Επιδιαιτητών

ΡΑΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το νέο κατάλογο Διαιτητών και Επιδιαιτητών
Δευτέρα, 10/04/2023 - 08:57

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στον κατάλογο Διαιτητών και Επιδιαιτητών για τη διαιτησία που οργανώνεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Σε συνέχεια της από 24.10.2022 ανακοίνωσης της ΡΑΕ, για τη σύνταξη νέου Καταλόγου Διαιτητών και Επιδιαιτητών για τη μόνιμη διαιτησία στη ΡΑΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 3 και του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Διαιτησίας ΡΑΕ (υπ’ αριθμ. 261/2012 Απόφασης ΡΑΕ) και δεδομένου ότι ο αριθμός των αιτήσεων για συμμετοχή δεν κρίθηκε επαρκής προκειμένου για την κατάρτιση νέου καταλόγου διαιτητών επιδιαιτητών, η Αρχή διενεργεί συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/2011) οργανώνεται μόνιμη διαιτησία στην οποία υπάγονται προς επίλυση: α) Οι διαφορές μεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στον τομέα της ενέργειας, β) οι διαφορές μεταξύ Επιλεγόντων πελατών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις διατάξεις του ν. 4001/2011 και των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές δραστηριότητες, γ) κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ των ανωτέρω προσώπων από την εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η διαιτησία οργανώνεται ενώπιον τριμελούς διαιτητικού οργάνου το οποίο συγκροτείται από πρόσωπα που αναφέρονται σε κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών. Ο Κατάλογος Διαιτητών και Επιδιαιτητών συντάσσεται κάθε δύο έτη και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, ύστερα από απόφαση του Προέδρου της, μετά από σχετική εισήγηση της Ολομέλειας. Στον Κατάλογο αυτό καθορίζονται τα ονόματα, οι ιδιότητες και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που διαπιστώνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και του Κανονισμού Διαιτησίας.

Στον κατάλογο Διαιτητών της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού Διαιτησίας, μπορούν να περιληφθούν φυσικά πρόσωπα που είναι: α) μέλη της ΡΑΕ, β) μέλη Τεχνικών Επιμελητηρίων, γ) μέλη Δικηγορικών Συλλόγων, δ) Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας, με εξειδικευμένες γνώσεις στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της ΡΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στον κατάλογο Διαιτητών οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της Αρχής, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 08/05/2023 και ώρα 3:00μμ συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και φάκελο από τον οποίον αποδεικνύεται η εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις του ενδιαφερομένου στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της ΡΑΕ. Ενδεικτικά ο φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει συγγράμματα, δικηγορικές παραστάσεις, αντίγραφα κατατεθειμένων δικογράφων, γνωμοδοτήσεις νομοπαρασκευαστικό έργο. Θα ληφθεί επιπλέον υπόψη η συμμετοχή σε συναφείς διαδικασίες συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών, προγενέστερη συμμετοχή σε συναφείς διαδικασίες συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών ή προγενέστερη συμμετοχή σε διαιτησία καθώς και η σχετική επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επισημαίνεται ότι:

(α) Όσοι υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της από 24.10.2022 ανακοίνωσης της ΡΑΕ δεν υποχρεούνται σε επανυποβολή, καθώς θα ληφθεί υπόψη η ήδη υποβληθείσα αίτηση, εκτός εάν επιθυμούν την επικαιροποίηση μέρους ή όλων των στοιχείων της αίτησή τους.

(β) Όσοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο διαιτητών που εκδόθηκε με την υπ’αριθμ. 90/2020 απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ, οφείλουν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, που θα συνοδεύεται μόνο με τα στοιχεία που χρήζουν επικαιροποίησης σε σχέση με την αίτηση που είχαν υποβάλει αρχικώς, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται κατωτέρω.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Διαιτησίας, με την αίτηση, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ανίκανοι ή περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία και ότι δεν έχουν στερηθεί την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί τμήμα διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά αυτής δεν χωρούν ενστάσεις. Κατά τη διαπίστωση της πλήρωσης των κατά νόμο ως άνω προϋποθέσεων, δεν λαμβάνει χώρα ατομική ή συγκριτική αξιολόγηση των φυσικών προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Η ΡΑΕ δύναται να ανακαλέσει ή ακυρώσει την πρόσκληση ενδιαφέροντος, οποτεδήποτε, κατά τη δική της κρίση.

Αίτηση για συμμετοχή στον Κατάλογο Διαιτητών