Φωτοβολταϊκά στις στέγες: Τι πρέπει να προσέχουν οι δικαιούχοι - Πότε γίνεται ανάκληση της χρηματοδότησης

Φωτοβολταϊκά στις στέγες: Τι πρέπει να προσέχουν οι δικαιούχοι - Πότε γίνεται ανάκληση της χρηματοδότησης
Δευτέρα, 21/08/2023 - 08:25

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα εμβληματικά προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του οποίου 34.000 νοικοκυριά και αγρότες θα επιδοτηθούν για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η επιδότηση του φωτοβολταϊκού συστήματος ξεκινά από 45% και φτάνει το 75% για τα νοικοκυριά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους αγρότες είναι 40% με 60%, ενώ προβλέπεται και ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία, συζύγους κι εξαρτώμενα μέλη ατόμων με αναπηρία, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για αγρότες.

Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα πέφτουν βροχή ενώ με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν και οι εγκρίσεις. Τι πρέπει όμως να προσέξουν όσοι έχουν πάρει το πράσινο φως και προχωρούν στην επένδυση; Υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης και ανάκτησης του ποσού επιχορήγησης;

Με βάση τα όσα περιγράφονται στον οδηγό του προγράμματος οι έλεγχοι διενεργούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ και άλλα αρμόδια όργανα, είτε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων είτε και μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο ή μετά την ολοκλήρωση αυτού διαπιστωθεί, η μη ορθή υλοποίηση του έργου και η μη τήρηση των υποχρεώσεων των αιτούμενων, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προβείς στις ακόλουθες ενέργειες:

-ανάκληση της έγκρισης για τη χρηματοδότηση του έργου,

-δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση της επιχορήγησης (έντοκη επιστροφή της δημόσιας δαπάνης) από τις αρμόδιες Αρχές ή την αναπροσαρμογή αυτών, εφόσον απαιτείται.

Σημειώνεται πως η έντοκη επιστροφή της δημόσιας ενίσχυσης από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του αιτούμενου υπολογίζεται σύμφωνα με το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την ΕΕ.

Τα ποσά της ανάκτησης (πλέον των τόκων) καταλογίζονται στους αιτούμενους, οι οποίοι είναι οι τελικοί αποδέκτες της επιχορήγησης (σε περίπτωση που τα ευρήματα σχετίζονται με δική τους μη συμμόρφωση).

Πάντως, υπάρχει η δυνατότητα ο αιτούμενος να υποβάλλει ένσταση σε περίπτωση ανάκλησης έγκρισης χρηματοδότησης και ανάκτησης του ποσού επιχορήγησης. Οι αιτούμενοι (κατά περίπτωση) μπορούν να υποβάλλουν ένσταση σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης, ως εξής:

Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης δεν συνοδεύεται με δημοσιονομική διόρθωση, η ένσταση μπορεί να υποβληθεί προς τον ΔΕΔΔΗΕ εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης.

Στη συνέχεια, η ένσταση εξετάζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης όσο και ως προς τις αιτιάσεις και την σχετική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την υποβολή της ένστασης.

Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης συνοδεύεται με δημοσιονομική διόρθωση και υποχρέωση επιστροφής επιχορήγησης από τον αιτούμενο, η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εγγράφως προς τον ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης από την

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης. Στη συνέχεια, η ένσταση εξετάζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς τις αιτιάσεις και την σχετική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται σε διάστημα 60 ημερών από την υποβολή της ένστασης.