Περισσότερες από 2.300 αιτήσεις για τα φωτοβολταϊκά στέγης

Περισσότερες από 2.300 αιτήσεις για τα φωτοβολταϊκά στέγης
Πέμπτη, 04/05/2023 - 06:51

Παρά τα προβλήματα της πρώτης ημέρας οι αιτήσεις για το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στις στέγες προχωράει κανονικά και ήδη το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Εκτός από τις 2.300 αιτήσεις θα πρέπει να υπολογιστούν και οι περίπου 3.500 καταναλωτές που έχουν πάρει όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα προϋπόθεση και όρος για την ένταξη του φωτοβολταϊκού συστήματος και του συστήματος αποθήκευσης είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης. H μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 10,8kW. Η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται επίσης στις 10,8kWh.

Ο έλεγχος των τεχνικών κριτηρίων σύνδεσης του σταθμού, η αξιολόγηση του αιτήματος σύνδεσης και η σύναψη σύμβασης σύνδεσης προηγούνται της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Η εγκατάσταση του σταθμού και η σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού δύναται να εξελίσσεται παράλληλα με την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Οι χρονικές προθεσμίες εγκατάστασης του σταθμού καθορίζονται στη Σύμβαση Σύνδεσης που έχει συνάψει ο αιτών Αυτοκαταναλωτής με το ΔΕΔΔΗΕ. Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα προηγείται της σύνδεσης – ενεργοποίησης του σταθμού.