Διαβούλευση της ΡΑΕ για τη σειρά διακοπής τροφοδοσίας των «Σημαντικών Βιομηχανιών»

Διαβούλευση της ΡΑΕ για τη σειρά διακοπής τροφοδοσίας των «Σημαντικών Βιομηχανιών»
Δευτέρα, 28/11/2022 - 13:38

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της μεθοδολογίας σειράς διακοπής τροφοδοσίας καταναλωτών του καταλόγου «Σημαντικών Βιομηχανιών» της δράσης Δ8 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Δ8 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 672/2022 Απόφαση ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 792/2022 και ισχύει, η ΡΑΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τα κριτήρια για τη σειρά διακοπής μεταξύ καταναλωτών του καταλόγου Σημαντικών Βιομηχανιών, καθώς και τη διαδικασία διακοπής/περικοπής παροχής τους σε Κατάσταση Συναγερμού 3 του ΕΣΦΑ.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Ημέρα 5.12.2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνσηinfo@rae.gr ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Σχετικά αρχεία: Κείμενο δημόσιας διαβούλευσης Σημαντικών Βιομηχανιών