Η Κομισιόν προτείνει πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα

Η Κομισιόν προτείνει πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα
Unsplash
Τετάρτη, 30/11/2022 - 16:46

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για ένα πρώτο εθελοντικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την αξιόπιστη πιστοποίηση των υψηλής ποιότητας απορροφήσεων άνθρακα.

Η πρόταση θα ενισχύσει τις καινοτόμες τεχνολογίες απορρόφησης άνθρακα και τις βιώσιμες λύσεις ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας, ενώ θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, το περιβάλλον και τη μηδενική ρύπανση. Ο προτεινόμενος κανονισμός θα βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να ποσοτικοποιεί, να παρακολουθεί και να επαληθεύει τις απορροφήσεις άνθρακα.

Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα διασφαλίσει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών και της βιομηχανίας και την πρόληψη της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας. Οι απορροφήσεις άνθρακα μπορούν και πρέπει να αποφέρουν σαφή οφέλη για το κλίμα, και η Επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα στις δραστηριότητες απορρόφησης άνθρακα που θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τη βιοποικιλότητα. Προχωρώντας προς τα εμπρός, η Επιτροπή, με τη στήριξη εμπειρογνωμόνων, θα αναπτύξει ειδικά προσαρμοσμένες μεθόδους πιστοποίησης για τις δραστηριότητες απορρόφησης άνθρακα που συμβάλλουν στην επίτευξη κλιματικών και άλλων περιβαλλοντικών στόχων.

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία της διαδικασίας πιστοποίησης, η πρόταση καθορίζει κανόνες για την ανεξάρτητη επαλήθευση των απορροφήσεων άνθρακα, καθώς και κανόνες για την αναγνώριση των συστημάτων πιστοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της συμμόρφωσης με το πλαίσιο της ΕΕ. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των απορροφήσεων άνθρακα, ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει τέσσερα κριτήρια ποιότητας QU.A.L.ITY:

Quantification (ποσοτικός προσδιορισμός): Οι δραστηριότητες απορρόφησης άνθρακα πρέπει να μετρώνται με ακρίβεια και να αποφέρουν αδιαμφισβήτητα οφέλη για το κλίμα·
Additionality (προσθετικότητα): Οι δραστηριότητες απορρόφησης άνθρακα πρέπει να υπερβαίνουν τις υφιστάμενες πρακτικές και τις απαιτήσεις του νόμου·
Long-term storage (μακροχρόνια αποθήκευση): Τα πιστοποιητικά συνδέονται με τη διάρκεια της αποθήκευσης άνθρακα, ώστε να διασφαλίζεται η μόνιμη αποθήκευση·
Sustainability (βιωσιμότητα): Οι δραστηριότητες απορρόφησης άνθρακα πρέπει να διατηρούν ή να συμβάλλουν στην επίτευξη στόχων βιωσιμότητας, όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η κυκλική οικονομία, οι υδάτινοι και θαλάσσιοι πόροι και η βιοποικιλότητα.

Η πρόταση είναι απαραίτητη για τον στόχο της ΕΕ να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ΕΕ πρέπει να μειώσει στο ελάχιστο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσειτην απορρόφηση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα για να εξισορροπήσει τις εκπομπές που δεν μπορούν να εξαλειφθούν.

Οι βιομηχανικές τεχνολογίες, όπως η βιοενέργεια με δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (BECCS) ή η άμεση δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα από την ατμόσφαιρα (DACCS), μπορούν να δεσμεύουν τον άνθρακα και να τον αποθηκεύουν σε μόνιμη βάση. Στη γεωργία και τη δασοκομία, οι πρακτικές ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας μπορούν να ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο την αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος και στα δάση ή να μειώσουν την έκλυση άνθρακα από το έδαφος, και να δημιουργήσουν ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για τους γεωργούς και τους δασοκόμους. Τα προϊόντα και τα υλικά μακράς διάρκειας, όπως τα προϊόντα δομικών κατασκευών από ξύλο, μπορούν επίσης να διατηρήσουν δεσμευμένο άνθρακα για αρκετές δεκαετίες ή περισσότερο.

Η σημερινή πρόταση θα προωθήσει καθαρές τεχνολογίες αιχμής και θα στηρίξει το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, αναγνωρίζοντας την ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα των δομικών υλικών από ξύλο και των ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών. Η πρόταση θα καταστήσει δυνατές καινοτόμες μορφές ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης αντικτύπου ή της δημόσιας στήριξης βάσει αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων ή της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί επιτόπου δράσεις απορρόφησης άνθρακα μέσω του Ταμείου Καινοτομίας (το οποίο μπορεί να χρηματοδοτήσει, μεταξύ άλλων, έργα BECCS και DACCS), της κοινής γεωργικής πολιτικής, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του προγράμματος LIFE και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής «Ευρωπαϊκή συμφωνία για το έδαφος»).