Ελλάκτωρ: Στις 24 Απριλίου η έκτακτη ΓΣ για την πώληση των μετοχών της ΑΚΤΩΡ

Ελλάκτωρ: Στις 24 Απριλίου η έκτακτη ΓΣ για την πώληση των μετοχών της ΑΚΤΩΡ
Τρίτη, 04/04/2023 - 10:50

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Απριλίου καλούνται οι μέτοχοι της Ελλάκτωρ, προκειμένου να εγκρίνουν την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ από την Intrakat, ενώ σε περίπτωση μη απαρτία, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Απριλίου 2023, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 24 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, την παρ. 3 του άρθρου 16 του εν ισχύ Καταστατικού της Εταιρείας και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθείαποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κυριότητας της Εταιρείας και της 100% θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προς την εταιρεία με την επωνυμία “INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ”.

2.Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών.

3.Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 05.05.2023, και ώρα 11:00 π.μ.με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.