Ομολογιακό δάνειο 520 εκατ. εκδίδει η Anemos Holdings

Ομολογιακό δάνειο 520 εκατ. εκδίδει η Anemos Holdings
Τρίτη, 13/12/2022 - 08:40

Η Anemos Holdings πρόκειται να προχωρήσει στην έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού έως 520 εκατ. ευρώ

«Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι με την από 09.12.2022 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας για την σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή υπέρ συνδεδεμένου μέρους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε έγκριση για τη σύναψη σύμβασης ενεχύρου μετοχών, σύμφωνα με την οποία:

  1. Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Anemos Holdings) σκοπεύει να προβεί περί την 09.12.2022, σε έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού έως Ευρώ πεντακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (€520.000.000) σύμφωνα με το ν. 4548/2018. Η Εταιρεία κατέχει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Anemos Holdings.
  2. Η Anemos Holdings, ανήκει κατά 75% στην εταιρεία με την επωνυμία MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (ΜΟRE) η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «MOTOR OIL Α.Ε.». Η τελευταία κατέχει μετοχές της Εταιρείας και εξ αυτού του λόγου αποτελεί συνδεδεμένο με την Εταιρεία μέρος, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24.
  3. Στο πλαίσιο του δανείου αυτού, η Εταιρεία θα παράσχει ενέχυρο πρώτης τάξης επί του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία Anemos Holdings (η «Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών»).
  4. Οι όροι των παραπάνω συμβάσεων αποτελούν συνήθεις όρους για αντίστοιχες συμβάσεις και η σύναψη αυτών είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.
  5. Η έγκριση των ως άνω συμβάσεων παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ, του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
    Η PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ συνέταξε έκθεση η οποία πιστοποίησε ότι υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της καθώς και το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής για την Εταιρεία και τους μετόχους της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του ν. 4548/2018».
Τελευταία τροποποίηση στις 13/12/2022 - 11:06