Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ
Πέμπτη, 30/09/2021 - 13:06

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιούλιο 2021 στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής :

ΙΟΥΛΙΟΣ_2021_ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά 97,90
Φ/Β 104,46
ΜΥΗΣ 101,91
Βιομάζα 104,31
ΣΗΘΥΑ 104,31