Τα έργα ΑΠΕ που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς το 2022 με νέο σχήμα

Τα έργα ΑΠΕ που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς το 2022 με νέο σχήμα
Πέμπτη, 30/12/2021 - 15:18

Στην Διαύγεια αναρτήθηκε η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι τεχνολογίες και οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Σε ότι αφορά το 2022, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως τις 31.12.2022 είναι:

α) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW.

β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6 MW που δεν πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει.

γ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW. δ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που δεν ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9).

ε) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW που δεν ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από ανταγωνιστικές διαδικασίες των παρ. 3α έως 3η του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) όπως ισχύει, καθώς και Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από ανταγωνιστικές διαδικασίες των παρ. 3α έως 3η του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) όπως ισχύει. 4

στ) Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 10 MW με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.

ζ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 10 MW με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) καθώς και φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW που δεν ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), που πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από τα ανταγωνιστικές διαδικασίες των παρ. 3α έως 3η του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) όπως ισχύει, μπορούν να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που συμμετέχουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί της κατηγορίας ε.

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6 MW που πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει, μπορούν να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που συμμετέχουν αιολικοί σταθμοί της κατηγορίας β.