Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού από τη ΔΕΗ

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού από τη ΔΕΗ
Τρίτη, 18/04/2023 - 09:18

Την πρόσληψη 27 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε η ΔΕΗ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής. Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 11.04.2023έως καιΠέμπτη 20.04.2023.

Δείτε περισσότερα εδώ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον Κλάδο ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Ο Κλάδος ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, που εδρεύει στο Νομό Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 18/04/2023 έως και την Πέμπτη 27/04/2023.

Δείτε περισσότερα εδώ