ΡΑΕ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψήφιους προμηθευτές τελευταίου καταφυγίου

ΡΑΕ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψήφιους προμηθευτές τελευταίου καταφυγίου
Παρασκευή, 17/02/2023 - 12:16

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 69/2023 «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για περίοδο δύο ετών από την 30.03.2023»

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 57 του ν.4001/2011, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για περίοδο δύο ετών από την 30.03.2023.

Στην περίπτωση κατά την οποία, δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, ως Πάροχος της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, ο Προμηθευτής ή οι Προμηθευτές Φυσικού Αερίου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μερίδιο στην Ελληνική αγορά, το μερίδιο ανά γεωγραφική περιοχή και τις κατηγορίες Πελατών που έκαστος εξ αυτών εξυπηρετεί.

Η παρούσα Πρόσκληση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 715/13.02.2023), καθώς και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με ΑΔΑ: Ε4ΟΝΙΔΞ-ΠΦΞ και δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, μία (1) οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Τέλος, έχει γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προθεσμία κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι τριάντα πέντε (35) ημέρες από την τελευταία χρονικά από τις ως άνω απαιτούμενες πράξεις δημοσίευσης.

Σχετικώς, η ΡΑΕ, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της θα προσδιορίσει τη σχετική καταληκτική προθεσμία, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 69/2023 «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για περίοδο δύο ετών από την 30.03.2023»