Συνάντηση εργασίας των ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τους Χρήστες Διανομής

Συνάντηση εργασίας των ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τους Χρήστες Διανομής
Τρίτη, 28/03/2023 - 14:11

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτελεσματικής συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συνάντηση εργασίας, μεταξύ τωνΔιαχειριστών Δικτύου ΔιανομήςΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣκαιΕΔΑ ΘΕΣΣκαι τωνΧρηστών Διανομήςπου δραστηριοποιούνται στις περιοχές τηςΑττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας,με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενωνυπηρεσιώνπρος τουςτελικούς καταναλωτές για την τήρηση του ρυθμιστικού πλαισίου.

Κοινά σημεία αναφοράς στη συνάντηση, μεταξύ άλλων, αποτέλεσαν θέματα που αφορούν στηνανάπτυξη αγοράς, στην αύξηση τουβαθμού διείσδυσης, στηνεξυπηρέτηση των καταναλωτών, καθώς και στην ανάπτυξη νέων δικτύων στις περιοχές της αδείας των Διαχειριστών δικτύου διανομής.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες Χρήστες Διανομής έθεσαν τις προτάσεις τους και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την κοινή και άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση και την αναβάθμιση τηςδιαλειτουργικότητας των επίσημων ηλεκτρονικών μέσων ανταλλαγής πληροφοριώντων Διαχειριστών (portal), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύονκανονιστικόκαιρυθμιστικόπλαίσιο και με γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση των Χρηστών Διανομής και των Τελικών Καταναλωτών.

Από την πλευρά της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, που κατέχουν το 99,5% των συνολικών μετρητών αερίου πανελλαδικά, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν ώστε, να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη προς το φυσικό αέριο, καθώς αποτελεί διαχρονικά το πλέον καθαρό,οικονομικό,αποδοτικόκαι φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο.

Επιπλέον, από τις ΕΔΑ αναφέρθηκε ότι σύντομα θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τους Τεχνικούς Φορείς και δημοτικές αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για τηνυλοποίησητωνΠρογραμμάτων Ανάπτυξηςέτους 2023, στις περιοχές της Αδείας τους. Δέσμευση των Διαχειριστών είναι να παρέχουν άμεσησύνδεση- πρόσβασησε όλους τους καταναλωτές, παρέχοντας σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίουκαι στην Αττική εντός 35 ημερών, με στόχο την αύξηση της διείσδυσης.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση εργασίας, ο κ.Λεωνίδας Μπακούρας, επεσήμανε ότι, ως Διαχειριστές Δικτύων Διανομής η αναγνώριση της δυναμικής των δικτύων μας να διοχετεύσουν πράσινη ενέργεια σε χιλιάδες καταναλωτές, προσφέροντας μια εύκολη και οικονομικά αποδοτική οδό απανθρακοποίησης, αποτελούν ισχυρές βάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον, δημιουργώντας προστιθεμένη αξία σε όλο το φάσμα των ενδιαφερόμενων μερών.