ΑΔΜΗΕ: Ενστάσεις στην αναδρομική διόρθωση των λογαριασμών net metering

ΑΔΜΗΕ: Ενστάσεις στην αναδρομική διόρθωση των λογαριασμών net metering
Τρίτη, 28/03/2023 - 05:36

Στην επιστολή που έστειλε ο Διαχειριστής στο πλαίσιο της διαβούλευσης συμφωνεί με τη διόρθωση στις εκκαθαρίσεις του net metering ωστόσο επικαλείται τεχνικά ζητήματα ως προς την αναδρομική εφαρμογή της.

Σύμφωνος με την τροποποίηση της μεθοδολογία υπολογισμού της ενέργειας που καταλογίζεται στους προμηθευτές για πελάτες τους αυτοπαραγωγούς με netmetering, είναι ο ΑΔΜΗΕ.

Απορρίπτει ωστόσο την πρόταση των προμηθευτών για αναδρομική εκκαθάριση από την έναρξη εφαρμογής του Target Model, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη χρήση παλαιότερου λογισμικού που πλέον είναι εκτός λειτουργίας και συντήρησης και αυτό συνεπάγεται χρόνο, αλλά και σημαντικό κόστος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο θέμα ετέθη προς διαβούλευση από τη ΡΑΕ μετά από σχετικό αίτημα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι υποστήριξαν ότι έχουν σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας ενός κανονιστικού σφάλματος.

Στην επιστολή που έστειλε ο Διαχειριστής στο πλαίσιο της διαβούλευσης συμφωνεί με τη διόρθωση στις εκκαθαρίσεις του net metering ωστόσο επικαλείται τεχνικά ζητήματα ως προς την αναδρομική εφαρμογή της σημειώνοντας ότι στην περίπτωση έγκρισης της προτεινόμενης τροποποίησης του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, απαιτούνται τροποποιήσεις των συστημάτων προκειμένου αυτά να μπορέσουν να διαχειριστούν αρνητικές καταναλώσεις φορτίων.

Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι κατά τις εκκαθαρίσεις που θα πραγματοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, οι εγχύσεις από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό θα λαμβάνονται πάντα υπόψη εντός της Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων που πραγματοποιήθηκαν και όχι ετεροχρονισμένα.

«Θεωρούμε ότι δεν ευσταθεί δεδομένου ότι, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εκάστοτε τρεχουσών εκκαθαρίσεων, έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του εγκεκριμένου και εν ισχύ Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης» αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο ΑΔΜΗΕ σχετικά με την αναδρομική εκκαθάριση.

Επίσης, προτείνεται σε περίπτωση που, μετά τη λήξη της εκάστοτε τριετίας, ή τη λύση ή τη λήξη της Σ.Ε.Σ., παραμείνει πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας για την οποία δεν αποζημιώνεται ο αυτοπαραγωγός, ο ΑΔΜΗΕ να χρεώνει τον Προμηθευτή για την πλεονάζουσα ενέργεια με τη μέση τιμή της Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα για την αντίστοιχη περίοδο μέσω διαδικασίας διαφορετικής από την εκκαθάριση αποκλίσεων. Το ποσό αυτό θα πιστώνεται στον Λογαριασμό Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης.

Για την εφαρμογή αυτής της πρότασης πάντως σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ απαιτείται τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

Σε ότι αφορά το αίτημα των προμηθευτών για αναδρομική εκτέλεση διορθωτικών εκκαθαρίσεων για παρελθούσες περιόδους εκκαθάρισης, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αρνητική διαφορά μεταξύ απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας ανά Περίοδο Εκκαθάρισης, ο ΑΔΜΗΕ θεωρεί πως αυτό δεν ευσταθεί δεδομένου ότι, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εκάστοτε τρεχουσών εκκαθαρίσεων, έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του εγκεκριμένου και εν ισχύ Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης.

«Οι μεταβολές στην εκκαθάριση» καταλήγει ο ΑΔΜΗΕ «θα πρέπει να εφαρμοστούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης στο ΦΕΚ, παρέχοντας και μια μεταβατική περίοδο τροποποίησης των συστημάτων μετρήσεων και εκκαθάρισης, για την οποία, σε περίπτωση που προκύπτει αρνητική ενέργειαστη συνολική κατανάλωση κάποιου προμηθευτή, η τελική χρεοπίστωση θα υπολογιστεί στην αντίστοιχη Οριστική Ετήσια Εκκαθάριση».