ΡΑΕ: Αύριο η έναρξη της συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς

ΡΑΕ: Αύριο η έναρξη της συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς
Τρίτη, 29/11/2022 - 11:51

Η ΡΑΕ σήμερα ανακοίνωσε σήμερα την ημερομηνία έναρξης (30 Νοεμβρίου 2022) της συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς μέσω της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής στα σύνορα ζώνης προσφοράς Ελλάδας – Ιταλίας και Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Μια ακόμη ιστορική μεταρρύθμιση λαμβάνει χώρα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, δύο έτη μετά τη θέση σε εφαρμογή των ακόλουθων μεταρρυθμίσεων: α) Την εκκίνηση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, κατά το πρότυπο του ευρωπαϊκού Μοντέλου-Στόχος, σε μη συζευγμένη λειτουργία, την 1η Νοεμβρίου 2020 (Απόφαση ΡΑΕ 1298/2020 – ΦΕΚ Β΄ 4415/07.10.2020). β) Την εκκίνηση της συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας στο σύνορο Ελλάδας-Ιταλίας την 16η Δεκεμβρίου 2020 (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D) (Απόφαση ΡΑΕ 1574/2020 – ΦΕΚ Β’ 5505/14.12.2020) γ) Την εκκίνηση της συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας στο σύνορο Ελλάδας-Βουλγαρίας την 12η Μαΐου 2021 (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D) και δ) Την έναρξη συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς μέσω των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (CRIDAs) την 22α Σεπτεμβρίου 2021 (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D) (Απόφαση ΡΑΕ 701/2021 – ΦΕΚ Β’ 4342/20.09.2021).

Σχετικώς, η ΡΑΕ σήμερα ανακοινώνει την ημερομηνία έναρξης της συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς μέσω της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής στα σύνορα ζώνης προσφοράς Ελλάδας – Ιταλίας και Ελλάδας – Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 7.1.2 του Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει, η ΡΑΕ όρισε με τηνυπ’ αριθ. 862/24.11.2022 Απόφασήτης, σε συνέχεια σχετικών εισηγήσεων του Ομίλου EnExGroup και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., την30ηΝοεμβρίου 2022,ως πρώτη Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, της συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς μέσω της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής.Κατά τα οριζόμενα, δε, στις ως άνω διατάξεις, με την απόφαση αυτή ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και του Παραρτήματoς αυτού, των Μεθοδολογιών και των Τεχνικών Αποφάσεων της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» που αφορούν στη Συνεχή Ενδοημερήσια Συναλλαγή.

Προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής, στο πλαίσιο της ενιαίας σύζευξης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον ν.4425/2016, όπως ισχύει, η ΡΑΕ εξέδωσε, μετά από σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων λειτουργών των βραχυπρόθεσμων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, τις ακόλουθες αποφάσεις:

Α) Απόφαση ΡΑΕ 693/2022 αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ B’ 3857/18.08.2021), σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει (ΦΕΚ Β’ 4960/22.09.2022)

Β) Απόφαση ΡΑΕ 694/2022 αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β’ 428/12.02.2020), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/2016) και της Εκτελεστικής Απόφασης αναφορικά με τις «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα», σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/2016) και τις διατάξεις του κεφαλαίου 2 του ιδίου Κανονισμού, όπως ισχύουν (ΦΕΚ Β’ 4926/21.09.2022)

Γ)Απόφαση ΡΑΕ 859/2022αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

Δ)Απόφαση ΡΑΕ 860/2022αναφορικά με τον καθορισμό του ποσοστού των διαθεσίμων του Λογαριασμού Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης για τον υπολογισμό των Προχρηματοδοτημένων Χρηματοοικονομικών Πόρων της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 2.33 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, από την Ημέρα Έναρξης της συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής

Ε)Απόφαση ΡΑΕ 861/2022αναφορικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β’ 985/04.03.2022), σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4425/2016 και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020), σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύουν

Η έναρξη της συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς μέσω της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής στα σύνορα ζώνης προσφοράς Ελλάδας – Ιταλίας και Ελλάδας – Βουλγαρίας αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα/ορόσημο για την επίτευξη της ολοκλήρωσης μιας πλήρως λειτουργικής και διασυνδεδεμένης ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η οποία αποτελεί και θεμελιώδη στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη σύζευξη της ελληνικής ζώνης προσφορών στη Συνεχή Ενδοημερήσια Συναλλαγή, οι εντολές που εισάγονται από τους Συμμετέχοντες για συνεχή αντιστοίχιση στην Ελλάδα μέσω της πλατφόρμας XBID μπορούν να αντιστοιχίζονται με εντολές που υποβάλλονται κατά παρόμοιο τρόπο από τους Συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εντός των ορίων του Single Intraday Coupling (SIDC), εφόσον υπάρχει διαθέσιμη δυναμικότητα μεταφοράς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, βάσει του άρθρου 5 του ν.4414/2016, όπως ισχύει, με την ανάπτυξη και λειτουργία συνεχούς Ενδοημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά για τις οποίες έχει συναφθεί Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) αποκτούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης. Από την Ημέρα Κατανομής 30.11.2022, οι μεταβατικές διατάξεις για τις ΑΠΕ (σε κανονική λειτουργία), όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 26 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, παύουν να είναι σε ισχύ και πλέον:

Α) Ο υπολογισμός των χρεώσεων και πιστώσεων από την Εκκαθάριση Αποκλίσεων για Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά με ΣΕΔΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 18 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

Β) Στις Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά με ΣΕΔΠ επιβάλλονται Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης για Συνέπειες σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της παραγωγής των Χαρτοφυλακίων Μονάδων ΑΠΕ, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 101 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

Ως εκ τούτου, σε συνέχεια της επιτυχούς εφαρμογής των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (CRIDAs) το 2021, η ελληνική Ενδοημερήσια Αγορά μέσω της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής αναμένεται να αποκτήσει περαιτέρω ρευστότητα, καθώς θα επιτρέψει, ιδίως, στους Παραγωγούς από ΑΠΕ, προκειμένου για την αποφυγή Αποκλίσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης, να διορθώνουν βάσει επικαιροποιημένων προβλέψεων τα Προγράμματα Αγοράς τους όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο, γεγονός που θα οδηγήσει στη βέλτιστη χρήση της παραγωγής τους με συνεπακόλουθα οφέλη προς το κοινωνικό πλεόνασμα.

Η ΡΑΕ θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες στην υλοποίηση του ως άνω εγχειρήματος και ιδίως τους συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τη ΡΑΕ για τη διαμόρφωση του ως άνω πλαισίου.